نمونه جمله در زمان حال استمراری

نمونه جمله در زمان حال استمراری


I am working.

من دارم کار می‌کنم.

you are working.

تو داری کار می‌کنی.

he she it isworking.

او / آن داره کار می‌کنه. 

we are working. 

ما داریم کار می‌کنیم.

they are working.

اونا دارن کار می‌کنن.

 

برای سوالی کردن جمله‌ها، افعال to be رو باید اول بیاریم، سپس فاعل و در انتها فعل به صورت ing فرم.

Are you working?

آیا تو کار می‌کنی؟

Is he/she it working?

آیا او / آن کار می‌کند؟

Are we working?

آیا ما الان کار می‌کنیم؟

Are they working?

آیا اونا در حال کار کردن هستن؟ 

I am not working.

من در حال کار کردن نیستم.

you are not working.

تو در حال کار کردن نیستی.

he / she / it is not working.

او در حال کار کردن نیست.

we are not working.

ما در حال کار کردن نیستیم.

They are not working.

آنها در حال کار کردن نیستند. 


 


 

به برخی کاربردهای زمان حال استمراری نگاهی بیندازید.

 

The main use is to describe a temporary action or some sort of action which is in progress it's not completed it's happening now.

اصلی‌ترین کاربرد این زمان، برای توصیف کارهای موقتی و کارهایی است که در حال انجام هستن، کارهایی که هنوز کامل نشدند و کارهایی که هم‌اکنون در حال اتفاق افتادن هستند. مثال:

 

 what are you doing?

داری چه کار می‌کنی؟

I am making a sandwich.

دارم ساندویچ درست می‌کنم. (از زمان حال استمراری استفاده می‌کنیم، چون الان داره انجام می‌شه).

why are you crying?

چرا داری گریه می‌کنی؟

what are you doing tonight?

امشب چه کار می‌کنی؟

I am going to Italy next week.

هفته آینده دارم می‌رم ایتالیا.

David is eating all the chocolate cake.

دیوید داره همه کیک شکلاتی رو می‌خوره.

we are getting married next week.

ما داریم هفته آینده ازدواج می‌کنیم.

my parents are talking with the neighbor.

پدر و مادرم دارن با همسایه صحبت می‌کنن.

the cat is sleeping in his basket.

گربه توی سبدش خوابیده.

Are you listening to the teacher?

داری به معلم گوش می‌دی؟

 

ویدیوی کامل را در اینجا حتما تماشا کنید تا با نحوه تلفظ جملات نیز آشنا شوید.