ساختار حال استمراری

ساختار حال استمراری


اولین نکته گرامری که در مورد این زمان مهم است، فعل‌ها به صورت ing فرم هستند:

working...sleeping...looking

ساختار:

am / is / are + verb + ing

 

کاربرد: کارهایی که هم‌اکنون در حال انجام هستند و یا اتفاقاتی که هم‌اکنون در حال رخ دادن هستند.

کار کردن...خوابیدن...نگاه کردن

 

ویدیوی کامل این درس را می‌توانید از اینجا ببینید.

 

why are you walking so fast? I'm late for a party.

چرا داری تند می‌دوی؟ برای مهمونی دیرم شده.

We are working as fast as we can.

داریم با نهایت سرعتی که می‌تونیم کار می‌کنیم.

 


 

به سایر مثال‌های زیر دقت کنید:

why are you not sleeping yet?

چرا نمی‌خوابی؟

 

برای سوالی کردن جمله‌ها در زمان "حال استمراری" با کلمات پرسشی، بعد از کلمه پرسشسی از فعل to be استفاده کنید، سپس فاعل و بعد از اون فعل به صورت ing فرم.

افعال to be در زمان حال استمراری، منظور (am, is, are) هستند.

 

You are looking great.

خیلی زیبا به نظر میای.