معنای موفقیت از نظر شما چیست؟

معنای موفقیت از نظر شما چیست؟


این سؤال را می‌توان به شیوه‌های مختلفی پاسخ داد، با توجه به اینکه پاسخ این سؤال شخصی است، تقریبا هر پاسخی می‌تواند درست باشد. یک پاسخ متوسط به این سؤال می‌تواند انجام یک پروژه در مدت زمان تعیین شده باشدکه با افزودن یک ویژگی خوب، می‌توان آن را به پاسخ بهتری تبدیل کرد.

 

پاسخ کوتاه

"To me, success means to have a goal, plan the steps to achieve the goal, implement the plan, and finally achieve the goal."

"Success means to achieve a goal I have set for myself."

"Success means to produce high quality work before the deadline."

"Success to me is knowing that my contributions positively impacted my company."

برای بیان موفقیت از دیدگاه خود می‌توانید از عبارات زیر استفاده کنید:

To me, success means to...

Success means to...

Success to me is...

 


success

برای دیدن کاربرد success در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"Success to me means completing a task and when looking back, thinking I couldn't have done it better. To succeed is to complete a task or assignment on time in an excellent manner. But that's only half of it. The results should be good and the people involved should gain a valuable lesson or experience. For example, if it was a group project, and only two people out of four really did the work, I wouldn't call that success. If everyone participated and worked together providing a valuable deliverable then it's a success. So I think both the result and the process should be great to call something a success."

به عبارات کاربردی این پاسخ بلند دقت کنید:

Success to me means...

To succeed is to...

عبارت “two people out of four” به معنی "دو نفر از میان چهار نفر" است.

این پاسخ نشان می‌دهد که شما به ارائه کارها با کیفیت بالا باور دارید. علاوه بر آن نشان می‌دهد که شما تا چه اندازه برای کار تیمی ارزش قائل هستید.