چطور در مورد برنامه‌های پنج سال آینده خود صحبت کنیم؟

چطور در مورد برنامه‌های پنج سال آینده خود صحبت کنیم؟


این سؤال را می‌توان به نحوی دیگر نیز بیان کرد:

"Where do you see yourself in five years?"

سؤال برنامه‌های پنج سال آینده، مشابه سؤال اهداف کوتاه مدت است، اما پاسخ به سؤال امروز کمی متفاوت است، به مثال‌های زیر توجه کنید:

 

پاسخ کوتاه

"In five years, I see myself as a valued employee of a company. I want to be an expert at my position and start training to be a manager."

برای پاسخی کوتاه و در عین حال حرفه‌ای به این سؤال می‌توانید از عبارات زیر استفاده کنید:

In five years, I see myself as a...

I want to be an expert at...

 

"In five years, I want to be a senior analyst. I want my expertise to directly impact the company in a positive way."

به عبارات کاربردی این مثال دقت کنید:

In five years, I want to be a...

I want my expertise to...

 


expert

برای دیدن کاربرد expert در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

"My goal is to become a lead in five years. Although not everyone gets promoted to this level, I believe I can achieve this goal through hard work."

پاسخ خود به این سؤال را می‌توانید با عبارات زیر آغاز کنید:

My goal is to become a...

I believe I can achieve...

 

"Although I really enjoy working hands on as a mechanical engineer, I want to eventually become a manager. I want to continue gaining experience, and after learning many different aspects, I see myself in management."

عبارات کاربردی این پاسخ کوتاه به شرح زیر است:

I want to eventually become a...

I want to continue...

I see myself in...

 


eventually

برای دیدن کاربرد eventually در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"Five years from now, I would like to see myself in a management position. I'm going to be learning and gaining practical experience until then, but eventually, I want to become a marketing manager. I know there are a lot of things to learn, but I'm going to be working hard for the next five years. I believe opportunities come to great workers and I'm going to try to be one of them."

به عبارات مهم و کاربردی این پاسخ بلند دقت کنید:

Five years from now, I would like to see myself in a...

I'm going to be...

I want to become a...

I believe...

 

"Five years from now, I want to be a senior sales manager. I'm currently training to become a manager, and if I continue to work hard, I feel I'll have a management position soon. After gaining several years of experience as a sales manager, I want to be in a position where I can train and provide my expertise to newer sales managers."

عبارات کاربردی این پاسخ:

Five years from now, I want to be a...

I'm currently training to become a...

I want to be in a position where I can...

هر دو پاسخ، از سخت کار کردن صحبت می‌کنند. در مثال دوم شخص از تربیت مدیران جدیدتر نیز صحبت کرده است. این مثالی از یک پاسخ خوب است، زیرا در آن به یکی از ویژگی‌های مدیریت ارشد که توانایی تربیت مدیر است، اشاره شده است.