چطور در مورد اهداف کوتاه مدت خود صحبت کنیم؟

چطور در مورد اهداف کوتاه مدت خود صحبت کنیم؟


در واقع، پاسخ این سؤال، بستگی به این دارد که شما در شغل خود چه جایگاه و شرایطی دارید، مسلما اهداف کوتاه مدت شخصی با ۵ سال سابقه کاری با اهداف شخصی که سابقه کاری ندارد، متفاوت است. در این درس برای هر دو سناریو مثال خواهیم داشت. اما پیش از آن‌ها به پاسخ‌های کوتاه دقت کنید:


پاسخ کوتاه

"My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for."

هنگام صحبت کردن در مورد اهداف کوتاه مدت خود از عباراتی مانند عبارات زیر استفاده کنید:

My short term goal is...

I want to partake in…

برای بیان مشارکت کردن در انجام کاری، می‌توانید از فعل “partake” استفاده نمایید.


"I've learned the basics of marketing during my first two years. I want to take the next step by taking on challenging projects. My short term goal is to grow as a marketing analyst."

استفاده از عبارتی مانند عبارت زیر، به صحبت‌های شما جنبه‌ای حرفه‌ای می‌بخشد:

I want to take the next step by...

فعل دو قسمتی “take on” به معنی پذیرفتن مسئولیت انجام کاری است.

 


goal

برای دیدن کاربرد goal در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

"As a program manager, it's important to understand all areas of the project. Although I have the technical abilities to be successful in my job, I want to learn different software applications that might help in work efficiency."

به عبارات کاربردی زیر دقت کنید:

As a ..., it's important to...

Although I have..., I want to...

 

"My goal is to always perform at an exceptional level. But a short term goal I have set for myself is to implement a process that increases work efficiency."

My goal is…

But a short term goal I have set for myself is…


پاسخ بلند

"My short term goal is to learn everything I can about marketing. I want to find a position where I can contribute what I've learned through education and to gain real life experience. I believe the next couple of years will be very important to me and my immediate goal is to learn and become skilled in all aspects of marketing."

به عبارات مهم و کاربردی این پاسخ دقت کنید:

My short term goal is...

I want to find a position where I can...

My immediate goal is...

 


immediate

برای دیدن کاربرد immediate در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

"My short term goal is to get into a management position. The last five years of my career, I've concentrated on learning and acquiring all the skills needed to perform excellent work. Recently, I've taken more responsibilities in management because I eventually want to become a sales manager. I'm excited about the last few assignments I completed because it involved working with vendors and partners while managing a small group of workers. So I hope to be in a management position within a year or two and I feel I'm doing a diligent job by volunteering for extra work to gain more experience."

عبارات کاربردی این پاسخ:

My short term goal is to get into...

I've concentrated on...

I've taken...

I eventually want to...

I'm excited about...

I hope to be in a...

عبارت ”diligent job” به معنی کار سخت و تمام و کمال است.

در بخش پاسخ‌های بلند، دو سناریو داریم که اولی مربوط به شخصی است که تازه فارغ‌التحصیل شده و تجربه کاری ندارد. در مورد مثال اول، یادگیری هدف کوتاه مدت خوبی است زیرا نشان‌دهنده آن است که فرد در موقعیت شغلی خود تمام تلاشش را خواهد کرد. پاسخ دوم جزئیات بیشتری دارد، چرا که در مورد شخصی است که چندین سال سابقه کاری دارد. هر کسی می‌تواند بگوید که خواستار موقعیت مدیریتی است، اما شخص دوم، مراحلی که باید برای رسیدن به این هدف کوتاه مدت طی کند را نیز ذکر کرده است. بنابراین پاسخ دوم، پاسخ بهتری است.