شما چگونه تصمیمات بزرگ می‌گیرید؟

شما چگونه تصمیمات بزرگ می‌گیرید؟


نحوه پاسخگویی به سوال: شما چگونه تصمیمات بزرگ می‌گیرید؟

این سؤال را به شیوه‌های مختلفی می‌توان پاسخ داد. برای پاسخ به این سؤال بهتر است از روشی منطقی در اتخاذ تصمیم‌ها صحبت کنید.

 

پاسخ کوتاه

"I make important decisions by examining all the details and then weighing the pro's and con's for each decision."

"I gather all the information I can find and based on the information, I'll come to the best decision I can. If I know a coworker was in a similar situation, I wouldn't hesitate to find out the results to make sure my decision is the best one."

"I believe all decisions should be made by having all the information. If you are missing an important detail, it's easy to make a bad decision. So I make important decisions by having all of the information."

"Important decisions are made by knowledge through information and wisdom through experience. I'll gather all the information I can find and then apply my experience while analyzing the information. With this combination, I'm confident I'll make the correct important decisions."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

I make important decisions by …

I gather all the information I can find 

I'll come to the best decision I can …

I believe all decisions should be made by …

I make important decisions by …

Important decisions are made by…

 


decision

برای دیدن کاربرد decision در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"I think all decisions are important, and having as much information about the decision is one of the most important aspects. After examining all the facts, I would think about the outcome and consequences of each action and after weighing the pro's and con's, I would come to the best decision possible. However, I'm aware that some decisions are not as black and white. In this situation, I would rely on my experience, or even work with my team members to come up with the best decision." 

به عبارات مهم و کاربردی این پاسخ بلند دقت کنید:

After examining all the facts, I would …

عبارت “pros and cons” به معنی "مزایا" و "معایب" است.

به کاربرد حرف اضافه “on” برای فعل “rely” دقت کنید.

این پاسخ بلند، پاسخ زیبایی است. قطعا با خلاقیت خود می‌توانید جواب‌های زیباتری نیز برای این سؤال بیابید. جواب‌های خلاقانه معمولا از دیدگاه ممتحن ارزش بالاتری خواهد داشت.