چطور با تغییر کنار می‌آیید؟

چطور با تغییر کنار می‌آیید؟


شما چگونه با تغییر کنار می‌آیید؟ آیا شما در کنار آمدن با تغییر خوب عمل می‌کنید؟

کنار آمدن با تغییر، موضوعی متداول در محل کار است. به یاد داشته باشید که گفتن یک بله ساده ممتحن شما را راضی نمی‌کند. البته اکثر انسان‌ها مدعی هستند که در کنار آمدن با تغییرات بسیار خوب عمل می‌کنند. شما جزء کدام دسته هستید؟

 

پاسخ کوتاه

"I'm good at dealing with change because I'm a quick thinker. If new information makes us change our marketing strategy for example, I'll be quick to analyze the information and create a plan to make the changes."

"I've experienced many changes previously. I handle the situation by quickly coming up to speed on the changes and applying myself to make them a success."

"I'm good at dealing with change because I'm flexible with my work and abilities. I'm not afraid of learning new and difficult things. Whenever I'm faced with a change, I'll put in extra effort to make the change a smooth transition."

"I handle changes smoothly. Whenever there's a change of any sort, I analyze the situation and I always try to find ways I can contribute to the change in a positive way."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

I'm good at …

به کاربرد حرف اضافه “with” همراه با فعل “deal” دقت کنید.

I'm a quick thinker.

I handle the situation by…

I'm not afraid of…

Whenever I'm faced with a change…

I handle changes smoothly.

Whenever there's a change of any sort, I…

 


change

برای دیدن کاربرد change در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"I believe dealing with change is a requirement in the workplace. The mission statement can change to introduce a new market segment, or the company might need to change direction. Whatever it is, as a member of this team, I would be expected to do my share by absorbing the new information, analyzing it thoroughly, sharing my ideas, and really being a valued team member. Dealing with change is a necessary trait. I think I'm also good at anticipating change by being attentive and observant."

به عبارات مهم و کاربردی این پاسخ بلند دقت کنید:

I believe dealing with change is a …

Whatever it is, as a member of this team, I…

I think I'm also good at…

به کار بردن صفات در بین صحبت‌های شما، به افزودن جزئیات کمک کرده و برایتان افزایش امتیاز را به همراه خواهد داشت، در مثال بالا به کاربرد صفت‌های “attentive” و “observant” به معنای "متوجه" و "هوشیار" دقت کنید.

در مجموع، این پاسخ بلند پاسخ خوبی است. جمله آخر این پاسخ، توانایی در انتظار تغییر بودن را نشان می‌دهد. اگر ممتحن تحت تاثیر قرار گیرد، ممکن است مثالی در مورد چگونگی در انتظار تغیر بودن از شما بخواهد. اگر خواستید همچین جوابی بدهید، خود را برای بیان مثال نیز آماده کنید. اگر ممتحن از شما مثالی بخواهد و شما نتوانید مثالی عنوان کنید، امکان دارد که پاسختان طبیعی به نظر نرسد و این موضوع تاثیر خوبی بر ممتحن نخواهد گذاشت.