آیا زمان خود را به خوبی مدیریت می‌کنید؟

آیا زمان خود را به خوبی مدیریت می‌کنید؟


شما به خوبی زمانتان را مدیریت می‌کنید؟ از چه طریقی زمان خود را به خوبی مدیریت می‌کنید؟

سؤال اول کمی آسان‌تر است. سؤال دوم کمی سخت‌تر است به این دلیل که به یک مثال نیاز دارد. در این درس برای سؤال دوم مثالی مطرح می‌کنیم که برای سؤال اول نیز قابل استفاده است.

پاسخ کوتاه

"I know I manage my time well because I'm never late to work, and I've never missed a deadline."

"I'm good at managing my time. I stay busy both at home and at work and being able to manage my time is necessary for me to do everything that I want to do."

"I manage my time well by planning out what I have to do for the whole week. It keeps me on track and evens helps me to be more efficient."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

I know I manage my time well because…

I'm good at managing my time.

being able to manage my time is necessary for me to…

I manage my time well by…

فعل دو قسمتی “plan out” به معنی برنامه‌ریزی دقیق برای انجام کاری است.

عبارت “on track” به معنی حصول نتیجه دلخواه است.

 


manage

برای دیدن کاربرد manage در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"Managing my time is one of my strong traits. I prioritize my tasks and this allows me to stay ahead of schedule. Each day I manage my time so I can achieve more than I set out to do. So managing my time in a goal oriented way is what I feel very comfortable doing."

به عبارات مهم و کاربردی این پاسخ بلند دقت کنید:

… is one of my strong traits.

I prioritize my tasks

This allows me to…

فعل دو قسمتی “set out”، به معنی "برنامه‌ریزی برای انجام کاری به منظور رسیدن به نتیجه‌ای مشخص" است.

صفت “goal-oriented” به معنی "هدف‌گرا" است.