واکنش شما در برابر مشکلات چیست؟

واکنش شما در برابر مشکلات چیست؟


نحوه پاسخ‌گویی به سؤال: شما جزء کدام دسته از افراد هستید؟ افرادی که مشکلات را به خوبی پیش‌بینی می‌کنند یا افرادی که واکنش خوبی در مقابل مشکلات از خود نشان می‌دهند؟

این سؤال، سؤال سختی است. زیرا فرقی نمی‌کند که کدام ویژگی را داشته باشید، هر دو پسندیده هستند. شما می‌توانید این سؤال را با توجه به شغل خود پاسخ دهید.

 

پاسخ کوتاه

"I think it's good to be good at both. But in my experience, I realized I react to problems better. Whenever I'm faced with a new problem, I know what steps to take to deal with the problem."

"I believe I'm strong in both, but I try to work more on anticipating problems. In this profession, it's very important to anticipate a problem and fix it before it becomes a real problem."

"I'm very observant and aware of what's going on, so I'm stronger at anticipating problems."

"I'm good at dealing with problems, so I'm a person who reacts to a problem well."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

I think it's good to be good at…

In my experience...

I believe I'm…

I try to work more on…

In this profession…

I'm very…

I'm good at…

I'm a person who…

 


react

برای دیدن کاربرد react در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"I feel I react to problems well, but I'm much stronger at anticipating them. I'm a type of person that pays attention to detail, inconsistencies, and subtle signs. Basically, I want to find a potential problem and put measures in place to correct it before it happens. It's interesting to see how the people who deal with problems get rewarded for resolving the issue. What about the people who put the fire out before it even started? So anticipating problems before it happens is what I've always done and I believe it's important in any work environment."

مهمترین عبارات کاربردی این پاسخ بدین شرح است:

I'm much stronger at...

I'm a type of person that…

Basically, I want to…

…is what I've always done

I believe it's important in…

 

"Being a nurse requires many skills. One of the important traits is to be able to react to problems well. Reacting to a problem well requires the ability for quick thinking, ability to think of all the options available, and maintaining self control in hectic times. In my spare time, I even think about creative problems that might come up. Since a problem can arise at any time and in any form, I try to be as creative as I can and I walk through the situation as if I'm dealing with the problem. So this has helped me to become very good at reacting to problems."

به عبارات کاربردی زیر دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در صحبت‌های خود به کار ببرید:

Being a ... requires many skills.

One of the important traits is to...

In my spare time...

I try to be...

برای بیان "به وجود آمدن" در مورد مشکلات از فعل دو قسمتی“come up” استفاده کنید.

همانطور که در درس‌های قبل نیز گفته شد، استفاده از مثال‌ها پاسخ‌های شما را قوی‌تر جلوه می‌دهد، پس تا جایی که می‌توانید از تجربیات خود به عنوان مثال استفاده کنید.