آیا شما شخص منظمی هستید؟

آیا شما شخص منظمی هستید؟


جالب است که تقریبا پاسخ همه افراد به این سؤال مثبت است و همه خود را شخص منظمی می‌دانند. اما می‌توان به این سؤال، پاسخ‌های خلاقانه‌ای داد. راه دیگر پاسخ به این سؤال، استفاده از یک مثال یا یک داستان است. استفاده از یک داستان، قابل باورتر است و به سادگی در ذهن افراد می‌ماند. با افزودن کمی شوخی به پاسخ‌های خود می‌توانید آن‌ها را ماندگارتر کنید.

 

پاسخ کوتاه

"I'm a very organized person. I like to know exactly what I'm going to do for the day and the week. So I outline my tasks and organize my work load. By doing so, I can organize my time and work better."

"I believe I'm very organized. I like to organize my work by priority and deadlines. I do this so I can produce the highest quality work in the amount of time I have."

"I think I'm quite organized. I like my documents and papers in a way where I can retrieve them quickly. I also organize my work in a way where it's easy to see exactly what I'm doing."

"Organization has always come easy to me. I naturally organize things like my desk, time, assignments, and work without thinking about them. This helps me tremendously during times when I'm approaching a deadline."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید که آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

I'm a very... person.

I like to know exactly what I'm going to do for...

فعل “outline” به معنی مشخص کردن و توضیح چیزی است و اینجا به معنی مشخص کردن برنامه‌هاست.

I believe I'm very...

I like to organize my work by...

I do this so I can...

I think I'm quite...

I also organize my work in a way where...

... has always come easy to me.

I naturally organize...

This helps me tremendously...

 


organized

برای دیدن کاربرد organized در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"I'm actually a very organized person. It's funny that you mention this because just the other day, my roommate wanted to borrow my suitcase and saw my closet. He made fun of me for organizing my clothes by length and color. I'm like that with everything. It's just so much easier to manage things. However, I'm not picky and don't need to have things in a certain way. I just want things to be organized. So yes, I consider myself organized."

پاسخ بلندی مانند این، تنها زمانی باید استفاده شود که شما در مورد مهارت‌های ارتباطی خود اعتماد به نفس کافی دارید. اگر شما دستپاچه به نظر برسید و یا ممتحن احساس کند که پاسخ‌ها را حفظ کرده‌اید، روی روند امتحان تاثیر منفی خواهد داشت.

به عبارات مهم و کاربردی این پاسخ بلند دقت کنید:

I'm actually a very ... person.

I just want things to be...

I consider myself...

اصطلاح “make fun of somebody”، به معنی "مسخره کردن" است.

در جمله “I’m like that with everything” به کاربرد حرف اضافه “with” دقت کنید.

صفت “picky” به معنی "سخت‌پسند" است.