آیا شما اهل ریسک کردن هستید یا از ریسک دوری می‌کنید؟

آیا شما اهل ریسک کردن هستید یا از ریسک دوری می‌کنید؟


نحوه پاسخگویی به سؤال: آیا شما اهل ریسک کردن هستید یا از ریسک دوری می‌کنید؟

پاسخ این سؤال به شرایطی که در آن قرار می‌گیرید بستگی دارد. اگر شما خود را جزء افرادی که ریسک می‌کنند معرفی کنید، باید چرایی و چگونگی ریسک کردن را نیز بیان کنید.

 

پاسخ کوتاه

"I consider myself to be in the middle, but if I were to choose from my past experience, I would think I would call myself a careful risk taker."

"I'm reliable and believe in stability and guarantees. My work will be based on facts without assumptions or guesses, so I tend to stay away from risks."

"I think it's important to take some risks. I keep the options open and if the reward justifies the risks, I would definitely try. So I'm more of a risk taker."

"I take risks because through planning and working smart, it's possible to reduce some of the risk. So if there's a reasonable chance of success, I would take the opportunity."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید: 

I consider myself to be…

I'm reliable and believe in...

My work will be based on…

I tend to…

I think it's important to take some risks.

I keep the options open…

I'm more of a risk taker…

I take risks because…

 


reliable
برای دیدن کاربرد reliable در جملات مختلف، اینجا را کلیک کنید.


 

پاسخ بلند

"I see myself as a risk taker. But before taking the risk, I always evaluate all other options, weigh the pro's and con's of success and failure, and after careful consideration, I would definitely take a risk if the rewards were high enough. I view staying away from risks similar to staying away from a gold mine surrounded by dynamite. Of course if you don't know what triggers the dynamite, it would be unwise to take that risk. But if you study the situation and know the location of all dynamite and the way they are triggered, then the risk is minimized. Some people would not explore the options to reduce the risk, but I would definitely study each situation and take a risk that would improve my personal or company's situation."

مهمترین عبارات کاربردی این پاسخ بدین شرح است:

I see myself as a risk taker.

Before taking the risk, I always evaluate...

عبارت pros and cons به معنی "مزایا" و "معایب" است.

After careful consideration…

I would definitely take a risk if the rewards were high enough.

شما نیاز نیست که حتما از مثال دینامیت استفاده کنید. هر مثال دیگری می‌تواند جایگزین این مثال شود. اما مثال بالا، توضیح واضحی از ریسک کردن را ارائه می‌دهد و با بیان پذیرفتن ریسک، چگونگی و زمان ریسک کردن را نیز توضیح می‌دهد.