آیا شما منبع درآمد دیگری دارید؟

آیا شما منبع درآمد دیگری دارید؟


هدف: امروز می‌خواهیم نحوه پاسخگویی به سؤال‌ زیر را بررسی کنیم:

 آیا شما منبع درآمد دیگری دارید؟
در ادامه چند پاسخ کوتاه برای بیان منابع درآمدی را با یکدیگر مرور می‌کنیم:


"پاسخ‌‌های کوتاه "

"I get paid child support from my ex-husband."

این جمله، جمله‌ای مجهول است و فعل “get paid” نشان‌دهنده این موضوع است که به این معنی است:
"به من پرداخت می‌شود".
child support”، میزان پولی است که به صورت منظم از طرف همسر قبلی برای حمایت از فرزند پرداخت می‌شود.
واژه “ex-husband”، به معنی "شوهر قبلی" است.

"I have a rental property."

من یک ملک دارم که آن را اجاره می‌دهم.

"No. I do not."

این مثال، پاسخی ساده و منفی را به سؤال مطرح شده نشان می‌دهد.