در مورد اضافه‌کاری چه حسی داری؟

در مورد اضافه‌کاری چه حسی داری؟


هدف: امروز می‌خواهیم نحوه پاسخگویی به سؤال‌ زیر را بررسی کنیم:
در مورد اضافه کار چه حسی داری؟
اگر شغل شما شغلی ساعتی باشد، به ازای هر یک ساعت بیشتر کارکرد به شما پول پرداخت می‌شود. 

"پاسخ‌‌ کوتاه "

"I don't mind working overtime at all. I know during busy times people are expected to work more, and I'm flexible with my hours so I won't have a problem."

نکات مهم:

I don't mind working overtime at all.

این جمله یعنی: "من اصلا با اضافه کاری مشکلی ندارم."


with” از حروف اضافه‌ای است که همراه با صفت “flexible” به کار می‌رود.