انگلیسی صحبت کردن در مورد برنامه‌ها

Talking about likes


در این برنامه آموزشی، تمرینی پیشنهاد شده که به کمک آن می‌توانید با سرعت یک شخص بومی سخن بگویید:
ابتدا چند بار با دقت به مکالمه‌ها گوش دهید. پس از اینکه به طور کامل متوجه تمام جملات شدید، یک بار در جایگاه شخص A و بار دیگر در جایگاه شخص B با فایل صوتی گفتگو کنید. با کلیک روی دکمه Person A، شما فقط جملات Person B را خواهید شنید تا با ادای جملات Person A، سرعت خود را بالا ببرید. با کلیک بر روی دکمه Person B، جملات Person B را تمرین کنید. در صورتی که مکث بین جملات برایتان کافی نیست، از دکمه pause استفاده کنید. با اینگونه تمرین‌ها پس از مدتی قادر خواهید بود با سرعت افراد انگلیسی زبان، انگلیسی صحبت کنید.


1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Bob. Whatcha you doing?"
B: "I'm at home painting."
A: "I didn't know you paint. What type of painting is it?"
B: "I enjoy oil painting. I learned it in one of my extra classes in college."
A: "That sounds so interesting. I wish I learned a hobby."
B: "Hobbies are never too late to learn. They offer a variety of classes at the local community college. You should look into it."
A: "I think I will. Thanks for the info."


**********


نکات مهم:
عبارت “What are” در محاوره “Whatcha” گفته می‌شود.
فعل دو قسمتی “look into” به معنی بررسی کردن و یافتن جزئیات بیشتر است.

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Joanne. What are you up to?"
B: "I'm just watching some television."
A: "I'm so bored. I don't know what I'm going to do today and it is only ten in the morning."
B: "Me too. Do you think we are boring people?"
A: "I don't think we are boring. It's just that we don't have any hobbies."
B: "That's right. What do you think we should do as a hobby?"
A: "That all depends on what you like to do. For example, I like to doodle on the notepad, so I'm thinking about doing some real drawings."
B: "I like to play the piano for fun."
A: "Yeah. That can be a good hobby."
B: "Hobbies are great. I'm going to make a list of all the things I like to do."
A: "That's a great idea. I'm going to do the same."

 

نکات مهم:
عبارت “What are you up to?” یعنی "مشغول چه کاری هستی؟"
فعل “doodle” به معنی نقاشی کردن بدون نظم و الگوی خاصی است.