کلاسی که دوست نداشتید، چطور روی شغل شما تاثیر می‌گذارد؟

کلاسی که دوست نداشتید، چطور روی شغل شما تاثیر می‌گذارد؟


هدف: امروز می‌خواهیم نحوه پاسخگویی به سؤال‌های زیر را بررسی کنیم:

عملکرد شما در کلاسی که دوست نداشتید، چگونه روی شغل شما تاثیر می‌گذارد؟

این سؤال می‌تواند سؤال خوبی باشد، از آن جهت که می‌توانید ویژگی‌های خوب خود را درآن بیان کنید؛ به این صورت که بگویید اینکه درسی را دوست داشته باشم یا نه برایم فرقی نمی‌کند و تمام تلاشم را خواهم کرد تا آن را به بهترین شکل انجام دهم.

پاسخ‌ کوتاه

"No matter if I liked the class or not, I always tried my hardest. As a result, the lowest grade I ever received was a B. So I'm confident that I'll be good at any task."

"I had one class where I really struggled. I asked more questions and studied more. As a result, I did very well. So even if I'm struggling, I feel I can find ways to do a good job by putting in more effort."

"My performance in my worst class will positively impact my performance on this job. I struggled with a logic class, but I studied harder, researched more information, and I never gave up."


به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید، آن‌ها را تمرین کرده و سعی کنید در مکالمات خود به کار ببرید:

No matter if I liked the class or not… 

I'm confident that…

I had one class where...

Even if I'm struggling, I feel I can...

My performance in my worst class...

I struggled with a...

I never gave up.
 پاسخ‌ بلند

"I remember I did terrible in my astrology class. I didn't have much interest in the subject and I really didn't know that I would struggle in it. I thought about just doing enough to make it through, but I decided that I was going to put some effort into it. I continually asked questions and studied more for this class than I did in others. I got a B for all my effort, but at least I didn't give up and I kept pushing forward. So now I know that whether I like a project or not, I'll do the best I can because it's my responsibility."


به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

I didn't have much interest in…

I thought about just…

I decided that I was going to…

به کاربرد قید “continually” دقت کنید.

I know that whether I like a project or not, I'll …

ممتحن قطعا پاسخی شبیه به پاسخ بلند این درس را دوست خواهد داشت، چرا که بلوغ فکری شخص را نشان می‌دهد.