چه درسی را از بقیه دروس بیشتر دوست داشتید؟

چه درسی را از بقیه دروس بیشتر دوست داشتید؟


هدف: امروز می‌خواهیم نحوه پاسخگویی به سؤال‌های زیر را بررسی کنیم:

چه درسی را از بقیه دروس بیشتر دوست داشتید؟

پاسخ کوتاه

"I really enjoyed an English writing class I took. This class taught me to write more clearly and concisely."

"My favorite subject was Physics. It really helped my logic abilities and I use this knowledge to solve problems in a variety of ways."

"There was a speech class I took that I really enjoyed. It helped me to speak in groups better and I learned to speak professionally in front of an audience."

"My favorite subject was applied science. I really enjoyed learning different ways of applying science into ordinary things."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

I really enjoyed… 

This class taught me to…

My favorite subject was…

It really helped…

I use this knowledge to…

There was a speech class I took that I really enjoyed.

My favorite subject was…

I really enjoyed…
 پاسخ‌ بلند

"I really enjoyed majoring in electrical engineering and it really helped me to prepare for my career, but the class I enjoyed the most is probably a couple of psychology classes I took. Although it didn't help me in any technical way, I learned a little bit about human behavior and learned how the brain works. I started to understand the reasons for my strengths and weakness instead of just knowing them. Also, it helped me to understand people who are different than me."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

I really enjoyed majoring in…

The class I enjoyed the most is probably…

Although it didn't help me in any technical way…

پاسخ بلند این درس، پاسخی ساده و در عین حال بسیار خوب است. مهندسین معمولا از لحاظ فنی قوی هستند؛ ولی ممکن است در تعامل انسانی خیلی قوی نباشند. بنابراین شما با این پاسخ می‌توانید نشان دهید که با شرکت در کلاس روانشناسی، قصد داشتید مهارت‌های مربوط به علوم انسانی خود را نیز تقویت کنید. از طرفی با بیان فواید شرکت در این کلاس در ادامه، پاسخ شما کاملتر خواهد شد.