چه درسی را از بقیه دروس کمتر دوست داشتید؟

چه درسی را از بقیه دروس کمتر دوست داشتید؟


هدف: امروز می‌خواهیم نحوه پاسخگویی به سؤال زیر را بررسی کنیم:

چه درسی را از بقیه دروس کمتر دوست داشتید؟

پاسخ کوتاه

"I didn't enjoy history that much. It wasn't that difficult, but it didn't allow me to think creatively. Most of the classes I took were about memorizing dates and facts. So history is my least favorite subject."

"I struggled in a music class the most. I really enjoy listening to music so I tried to learn a little about it. But it was a disaster. My tone was off and I couldn't tell if something was flat or not."

"My least favorite class was probably poetry. During that course I struggled writing a real poem. I realized I am not a poet."

"I disliked my geography class. It wasn't difficult, but I simply didn't find it very interesting."


به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

Most of the classes I took were about… 

I struggled in a music class the most…

My least favorite class was probably…

During that course…

I simply didn't find it…
 پاسخ‌ بلند

"For me, I had a tough time in my drama class. I didn't realize that I was a terrible actor. I didn't think it would be that hard, but week after week, my instructor would point out problem after problem. He gave me a B, but I think it was because of my effort, not because of my abilities. I say this because when I saw myself on video, oh my gosh, it was terrible." 


به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

For me, I had a tough time in…

I didn't realize that…

فعل دو قسمتی “point out”، به معنی "اشاره کردن" است.

عبارت “oh my gosh” یعنی "وای خدای من"...

پاسخ بلند درس امروز، نکته تلاش برای بهتر شدن را در خود جای داده که می‌تواند برای ممتحن جالب باشد.