اگر دوباره به دانشگاه بروید، این بار چه رشته‌ای را انتخاب می‌کنید؟

اگر دوباره به دانشگاه بروید، این بار چه رشته‌ای را انتخاب می‌کنید؟


هدف: امروز می‌خواهیم نحوه پاسخگویی به سؤال زیر را بررسی کنیم:

اگر دوباره به دانشگاه بروید، این بار چه رشته‌ای را انتخاب می‌کنید؟


پاسخ کوتاه

"I didn't realize I was so interested in computers until I graduated college. So if I could select a different major, I would major in Computer Science."

"I liked the fact I completed my degree in English. But if I could redo college again, I would like to double major in English and Business."

"I would liked to have majored in Engineering. I have a strong interest in hardware so I believe Engineering would have helped."

"I would choose to major in Marketing in the Business School. I really enjoy this type of work and having more background would have helped me to excel more."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

به کاربرد حرف اضافه “in” که همراه با صفت “interested” به کار می‌رود، دقت کنید.

I didn't realize I was so interested in… 

If I could select a different major, I would major in…

If I could redo college again, I would like to double major in…

I have a strong interest in hardware so…

I would choose to major in…

I really enjoy this type of work and…
 پاسخ‌ بلند

"If I had to redo college again, I don't think I would change my major. I liked the fact that I majored in Business and I believe it will help me with my career. I'm pretty good with the computer, but I would like to have taken more computer classes. Because technology is growing so quickly, I think I would have benefited from having a deeper understanding in computers."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

If I had to redo college again…

I liked the fact that I majored in…

I'm pretty good with the computer, but I would like to…

Because technology is growing so quickly…

به یاد داشته باشید که شما با کمی تغییر در یک پاسخ می‌توانید به چندین سؤال پاسخ دهید.