استادتان شما را چگونه توصیف می‌کند؟

استادتان شما را چگونه توصیف می‌کند؟


هدف: امروز می‌خواهیم نحوه پاسخگویی به سؤال زیر را بررسی کنیم:
استادتان شما را چگونه توصیف می‌کند؟

"I think my professor would describe me as a great team member and consistent in my school work."

"My professor told me one time that I was like a fireball. I always had a good attitude that positively affected other students in group activities."

"My professor always told me that I was very creative. He liked my papers because it showed that I really thought about the problem and tackled it in a different way."

به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

I think my professor would describe me as… 

من فکر می‌کنم که استادم مرا … می‌داند.

My professor told me one time that…

استادم یک بار به من گفت که...

My professor always told me that…

استادم همیشه به من گفته که...

He liked my papers because…

او مقاله‌های مرا دوست داشت، زیرا...

فعل “tackle” به معنی "برخورد با مسائل" است.
عبارت “in a different way” به معنی "به شکلی متفاوت" است.