بهترین دوستتان شما را چگونه توصیف می‌کند؟

بهترین دوستتان شما را چگونه توصیف می‌کند؟


هدف: امروز می‌خواهیم نحوه پاسخگویی به سؤال زیر را بررسی کنیم:
بهترین دوستتان شما را چگونه توصیف می‌کند؟


"Oh, let's see... I think my best friend would describe me as honest, detailed, and very organized."

"I think my best friend would say that I'm very responsible. Whenever our group of friends had to coordinate an activity, they always relied on me."

"My best friend would probably say that I'm warm, friendly, and understanding."


به عبارات کاربردی این مثال‌ها دقت کنید و سعی کنید آن‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید:

Oh, let's see… 
I think my best friend would describe me as…
I think my best friend would say that…
My best friend would probably say that…


فعل “coordinate” به معنی "سازماندهی" است.
فعل “rely” که با حرف اضافه “on” به کار می‌رود، به معنی "اعتماد کردن" است.