مکالمه روان انگلیسی در دانشگاه (اساتید و برنامه‌های تحصیلی)

مکالمه روان انگلیسی در دانشگاه (اساتید و برنامه‌های تحصیلی)


هدف: نحوه صحبت کردن در مورد اساتید و برنامه‌های تحصیلی
مثال‌هایی از نحوه پرسیدن نمرات:


"How is Professor Johnson?"
"Is Professor Smith an easy grader?"
"What is Professor Lee like?"
"Would you take another class from Professor Jackson again?"

"How many exams did you have to take in Sociology 121?"
"What's the curriculum for Chemistry 101?"
"Do you have to give any presentations in journalism class?"
"What do you do in poetry class?"


نکات مهم:
عبارت “easy grader” به  استادی گفته می‌شود که در مورد ارزیابی دانشجویان خیلی سختگیر نیست.
واژه “curriculum” به معنی برنامه تحصیلی است.
نمونه سؤال‌های بالا را می‌توان به صورت‌های زیر پاسخ داد:


"Professor Johnson is so uptight. He's always lecturing and never allows students to ask any questions."
"Professor Johnson is a brilliant professor. I learned so much from him."

"No way. He is such a hard grader. I was expecting a 3.7, but it turns out that I got a 3.1. Can you believe that?"
"His grading system is messed up. He grades according to how much he likes you."

"He's a difficult grader."
"He's an easy grader."

"So far, I have taken 2 classes from Professor Jackson. I'm going to take every class he offers."so
"I wouldn't recommend Professor Jackson. His classes are so boring."
"He's an idiot. He doesn't know anything."

"There were just two exams... the midterm and the final."
"There is an exam ever other week. It was hard, but at least it prevented me from cramming."

"The curriculum is pretty basic. We have two days of lecture, two days of lab, and one day of discussions. Every now and then we have a quiz, but it's pretty routine."

"In journalism, we have to give a presentation 3 times during the course. I didn't mind it, but a lot of other students were complaining."
"We had two presentations, but they were pretty easy. It was the writing that was hard."


نکات مهم:
صفت “uptight” در محاوره در مورد افراد مقید و سختگیر به کار می‌رود.
عبارت “brilliant professor” به معنی استادی باهوش و موفق است.
فعل دو قسمتی “turn out” به معنی رقم خوردن نتیجه‌ای خاص (مخصوصا نتیجه‌ای که انتظارش را ندارید) است.
صفت “messed up” در مورد موضوعی که مشکل دارد استفاده می‌شود.
عبارت “so far” در محاوره به معنی تا به حال استفاده می‌شود.
فعل “cram” به معنی "به سرعت آماده شدن برای امتحان" است.
عبارت “not mind” زمان کم اهمیت بودن موضوعی به کار می‌رود.
قید “pretty” به معنی "بسیار" است.