Sports - General Questions

Sports - General Questions


ورزش‌ها انواع مختلفی دارند؛ برخی راه رفتن را ورزش می‌دانند و برخی دیگر بالا بردن وزنه را. در دو جلسه درس آینده، به موضوع ورزش نگاه نزدیکتری می‌اندازیم. در ادامه لیستی از چند ورزش متداول ارائه شده است:

Walking
Jogging
Running
Sports
Aerobics
Rowing (boat)
Commuting to work
Etc.

به چند نمونه سؤال در مورد ورزش دقت کنید:

"Do you exercise at all?"


تو اصلا ورزش می‌کنی؟

"Do you work out?"


شما ورزش می‌کنین؟

"What type of exercising do you do?"


چه نوع ورزشی میکنین؟

"Where is a good place to exercise?"


جای خوب برای ورزش کردن کجاست؟

"Why don't you exercise?"


شما چرا ورزش نمی‌کنید؟

"Where do you usually jog?"


شما معمولا کجا می‌دوید؟

"How long do you take a walk for?"


معمولا چه مسافتی پیاده می‌روید؟

"How often do you jog?"


چند وقت یک بار می‌دوید؟

"Where do you do aerobics?"


کجا ورزش‌های هوازی انجام می‌دین؟

"How long do you usually run for everyday?"


معمولا هر روز چقدر می‌دوید؟

 

نکات مهم:

یکی از معانی فعل دو قسمتی “work outورزش کردن است.

عبارت “take a walk” به معنی  پیاده‌روی لذت‌بخش است.

فعل “jog” به معنی آرام دویدن است و نوعی ورزش به حساب می‌آید.