Exercising at the gym

Exercising at the gym


چند نمونه از سؤال‌هایی که می‌توانید بپرسید:

"Where do you work out?"
"What club do you work out at?"
"When do you usually work out?"
"How often do you work out?"
"How many hours do you work out in a day?"

نکات مهم:

از معانی فعل دو قسمتی “work out” ورزش کردن است.

در مورد برنامه‌های روزانه ورزشی افراد می‌توانید اینگونه سؤال کنید:

"When you bench, how many reps and sets do you do?"

واژه “reps” به معنی تکرار است. در مورد وزنه‌برداری این اصطلاح یعنی در هر ست وزنه را چند بار بالا می‌برند؟

"Do you do low reps with heavy weights, or many reps with light weight."
"How many sets do you do when you work out your arms?"

در ادامه چند نمونه از پاسخ‌های ممکن به سؤال‌های مطرح شده را با یکدیگر بررسی می‌کنیم:

"I work out at 24 Hour Fitness."
"I work out at Bally's."
"I work out at Samsung Health Club."

"I started lifting weights about 2 years ago."
"I have been lifting weights for about 2 years now."
"I just started 9 months ago."

"I usually work out 2 hours a day 4 times a week."
"I work out every day for an hour."
"I go to the gym 3 times a week."
"I go in every other day."

"I can bench press 220 pounds."
"I squat 400 pounds."
"I curl 90 pounds."

"I'm trying to gain bulk so I'm doing low reps with heavy weights."
"I'm trying to get ripped, so I'm doing a lot of repetitions."

نکات مهم:

عبارت “every other day” به معنی یک روز در میان است.

تصویر ورزش “bench press” را در شکل زیر مشاهده نمایید:

تصویر “squat” را در شکل زیر ببینید:


اصطلاح “ripped” زمانی کاربرد دارد که ورزشکاری می‌خواهد ماهیچه‌های ورزیده خود را به نمایش بگذارد.