نادان نادان پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۲۷ یکشنبه - ۰۲:۱۲


عاشقم

عاشق معشوقی فراتر از یک انسان هستم
گرچه احساس دوری میکنم
اما هر روز کنارش هستم
گرچه احساس تنهای میکنم
هر شب در بغلش میخابم
اسمی دارد فراتر از یک اسم
معشوق کسانی است که ادعا میکنند عاشق اند
خودش را با اسم زیبایش در قبل عاشقان
جای داده است
نمیخواهم نامی ازش ببرم
اگر ببرم شماهم عاشقش خواهی شد
عشق من نوری است که در تاریکی فرو رفته است
عشق من صدایی زیبا از داد و فریاد است
عشق من معنای بیمعنی است
عشق من اواز بیصداست
عشق من چراغ خاموشست که اگر روشن شود جهان را روشن خواهد کرد
عشق من امیدیست که در دل عاشقانه واقعی قرار دارد
عشق من ایران است

۰ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.