میم نون میم نون پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۳ یکشنبه - ۱۵:۱۴


سخن عشق

سخن عشق را در همه توان گفتن است
طعم عشق را مزه کردن هنر است
عشق را مز‌ مزه کردم و سوخت دو دیدگانم
بر هرکه گویم این طعم آیدش اشک ز دیدگانش
طعم عشق بیامد و برآمد تغییر در خلق و مزاجم
بی حوصلگی چیره گشت بر همه حالم
از بس که هستم همه دم فکر وصالت
عزیز من!
آمدی بر دیدگانم و رفتن نداشتی
بنشستی بر تخت دل و میل برخاست نداشتی!
شرمسارم گر در این دل، جای تو تنگ است
آخر همه دم این دل ، تنگ تو یار است
خواهم همه عمر حکم رانی تو در این دل
که این مسند حرام است، جز تو در این دل
حال خواهی به عدالت حکم فرما
یا که بر حال من و خود جفا کن
آخر شعرم میکنم ایزد را شکر
که دادست در این شهر خرابه حاکمی چون
دُرّ.

۱ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.