yousef yousef پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ شنبه - ۰۰:۵۰


تکه ای از بهشت...

من عاشقم،عاشق یه تکه نان ،همان نانی که وقتی زیردندان یه دختر کوچولو بود ،همه ی دنیایش را برای او بهشت میکرد
عاشق آن تاب زنجیری که در پارک از دو میله آهنی آویزان بود وزمینش پر از تکه سنگ های کوچک بود که بار ها بر روی آن ها فرود آمده بود،
عاشق همان بستنی که با برخورد زبانش دل آدم را به دریا میبرد ، فکر میکردم که تمام بستنی های دنیا را برایش بخرم ولی فقط برای اون،برای دختر عزیزم که بهشت را برایم معنا کرد، و آن عالم کیست که معنای عشق میداند؟
کیست که از عشق صحبت میکند؟
عاشق آن لحظه که در بغلم زیباترین خنده دنبا را بر لبش داشت ، چه بهشتی میخوام کوآن بهشت؟
خنده های نازش برایم کافیست...

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.