درسا درسا پروفایل

۱۳۹۸/۱۱/۱۷ پنج شنبه - ۰۹:۵۷


باران

شب توی یه هوای بارانی
صرای زوزهی سگ رو شنیدم یک چاله بو خواستم به عقب برگردم اما پام پیچ خورد افتادم توی چاله ۳ تا دریچه بو از یکی صدای سگ ازیکی صدای خرس ودیگری .......

هیچ صدایی نمی آمد ترسیده بودم نمیدانستم چه کار کنم

۳ نفر این نوشته را پسندیده‌اند.