🌴از این اصطلاح، زمانی استفاده کنید که در "شرایط سختی" هستید.

Up a tree


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید