🐭 این اصطلاح هنگام حدس زدن یک اتفاق ناخوشایند یا یک تقلب استفاده می‌شود.

We started to smell a rat when they asked for an extra £500 deposit.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید