🔔 این اصطلاح هنگام نجات یافتن (در لحظه آخر) از موقعیتی سخت استفاده می‌شود.

Luckily my bus arrived before I had time to reply. Saved by the bell.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید