🍳 این اصطلاح، در مواقعی استفاده می‌شود که شخصی خجالت‌زده می‌شود.

I was completely wrong, and now I have egg on my face.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید