💊 این اصطلاح، در مواقعی استفاده می‌شود که مجبور به پذیرفتن شرایط تلخی هستیم.

Losing to a younger player was a bitter pill to swallow.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید