تفاوت few و a few از زبان "دکتر ریمرسی" 😊

در جملاتی که منظور "تعداد کم" و با مفهوم "مثبت" است، از "a few" و در جملاتی که منظور "بسیار کم" و با مفهوم "منفی" است، از "few" استفاده کنید.


ممکن است این پادکست‌ها را دوست داشته باشید