دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Vacancy | Vacation | vacations | Vaccination | Vaccine | vaccines | Vacuum | vacuums | Vader | Vague | Vaguely | Vain | Val | Valdes | Valdez | Valdivia | Vale | Valencia | Valet | Valid | Validate | Validity | Valley | valleys | Valuable | Value | valued | values | valuing | Valve | valves | Vampire | vampires | Vance | Vancouver | vandalized | Vanilla | vanished | vanishing | Vanity | vans | Vapor | vaporizes | Variability | Variable | Variation | variations | Varied | varies | varieties | Variety | Various | Varnish | Vary | varying | Vasco | Vase | vases | Vast | vastly | Vault | Vaulter | Vector | Veer | Vega | vegan | Vegetable | vegetables | Vegetarian | Vegetation | Vehicle | vehicles | veins | Velcro | velocities | Velocity | velvet | Vendetta | vendors | veneers | venerated | Veneration | Venetian | Venetians | Venezuela | Vengeance | Vent | vented | Ventilation | venting | vents | Venture | ventured | ventures | venturing | Venue | Venus | vera | Verb | Verbal | verbally | verbs | Verde | Verdict | Veritable | Vermeer | Vernon | versa | Versailles | Versatile | verse | Version | versions | Versus | Vertebrate | vertebrates | Vertical | Verticality | vertically | Very | Vessel | Vest | vestiges | Veteran | veterinarian | Vex | vexing | Via | Viability | Viable | Viaduct | vial | vibe | Vibrancy | Vibrant | vibrates | vibrating | Vibrational | vibrations | Vicar | Vicarage | Vice | vices | Vicinity | Vicious | Vicki | Victim | victims | Victor | Victoria | Victorian | victories | victors | Victory | victuals | videos | videotape | videotaped | vientiane | Vietnam | Vietnamese | View | viewed | Viewer | viewers | viewership | viewing | Viewpoint | viewpoints | Vigor | Viking | Vikings | Villa | Village | villagers | villages | Villain | Villainous | villas | Ville | Vinci | vindicated | Vine | Vinegar | vineyards | Vintage | vinyl | Viola | Violation | Violence | Violent | violently | Violet | Violin | violins | Vip | Viper | Viral | Virgin | Virginia | Virtual | virtually | Virtue | virtues | Virtuous | Virulent | Virus | Visa | visas | visceral | Viscous | Visibility | Visible | Vision | Visionary | visions | Visit | visited | Visiter | visiting | Visitor | visitors | visits | visor | Vista | vistas | Visual | Visualization | Visualize | visualized | visualizes | visualizing | visually | visuals | Vita | Vital | vitally | Vitamin | vitamins | vith | vitro | Viva | Vivacious | Vivaldi | Vivid | vividly | VOA | Vocabulary | Vocal | vocalizations | Vocalize | Vodka | Voice | voiceless | voicemail | voices | voicing | Void | voids | Volatile | Volcanic | volcanoes | Volkswagen | Volley | Volleyball | Volt | Voltage | volts | Volume | volumes | Voluntary | Volunteer | volunteered | volunteers | Volvo | von | voracious | Vortex | vortices | Vote | voted | votes | voting | Vow | vowed | Vowel | vowels | voyage | voyages | Vulnerability | Vulnerable |