دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Tab | Table | tables | Tablespoon | tablespoons | Tablet | tablets | tabs | Tachometer | Tackle | tackles | tackling | Tact | Tactful | Tactics | Tag | tagged | Tahiti | Tahitian | Tahoe | Tai | Tail | Tailgate | Taillight | taillights | Tailored | tails | tainted | Take | takeaway | takedown | taken | takeoff | takeover | taker | takers | takes | taking | Takizawa | Tale | Talent | Talented | talents | tales | Talk | talked | talking | talks | tall | taller | tallest | Tame | Tamper | tampered | Tan | Tandem | tangential | Tangle | tangled | Tangy | Tank | Tanker | tanking | tanks | tanned | Tantalum | Tanya | Tanzania | Tap | Tape | taped | Taper | tapered | tapering | tapestries | tapped | tapping | Taps | Target | targeted | targeting | tariffs | Tarmac | Tarn | Tarnish | Tart | Tartar | Tash | Tashkent | Task | tasked | tasks | Taste | tasted | Tasteful | tastes | tastier | tasting | Tasty | tate | Taught | tavern | taverns | Tawny | Tax | taxed | taxes | Taxi | Taxicab | taxpayers | Taylor | Tayt | Tea | Teach | Teacher | teachers | teaches | teaching | Teal | Team | teamed | Teammate | teammates | teams | Teamwork | teapots | Tear | Teardrop | tearing | tears | teased | Teaspoon | teaspoons | Teatro | Technical | technically | Technique | techniques | Techno | Technological | technologically | technologies | Technology | Ted | teddy | TEDsters | teeming | teenage | Teenager | teenagers | Teens | Teeny | Teeth | Teflon | telecommunication | Telecommunications | Telecoms | telematics | Telephone | Telescope | telescoping | Teletype | televised | Televisions | Teller | telling | tells | Temper | tempera | Temperature | temperatures | tempered | tempering | Template | templates | Temple | temples | Tempo | temporarily | Temporary | Temptation | tempted | Tempting | tempura | Tenacious | Tenant | tenants | Tend | tended | tendencies | Tendency | tender | tendering | Tenderloin | tending | tends | tenements | tenets | Tenfold | tennis | tens | Tense | tenses | Tensile | Tension | tensioner | tensions | Tent | Tentative | Tenth | Tenuous | tenured | tequila | terephthalate | Term | termed | Terminal | terminals | terminated | termination | Terminology | Terminus | termites | terms | terraced | terraces | terracotta | Terrain | Terrestrial | Terrible | terribly | Terrific | terrified | terrifying | territories | Territory | Terror | Terrorist | Terroristic | terrorists | Terry | Tesla | Tess | Test | Testament | tested | Tester | testifies | Testify | Testimonial | Testimony | Testing | tests | tethered | tethering | Texas | Text | Textbook | textbooks | texted | Textile | textiles | texting | texts | Texture | textures | Thai | Thailand | Thames | Thani | Thank | thanked | Thankful | thankfully | thanking | Thanks | Thanksgiving | thar | Thatcher | Thaw | thawing | Theater | theatergoers | theaters | Theatre | theatres | Theatrical | Theft | theirs | Theme | themed | themes | Themselves | Thenceforth | Theodore | Theologian | Theological | Theorem | Theoretical | theoretically | theories | theorists | Theorize | theorized | Theory | therapies | Therapist | Therapy | Thereafter | Thereby | Therefore | Therein | thereon | theretofore | Thereupon | Thermal | Thermistor | Thermometer | Thermoplastic | Thermoregulation | Thermostat | thermostats | Thesaurus | Thesis | Thick | Thicken | thickening | thickens | thicker | thickly | thickness | Thief | Thigh | thighs | Thin | things | Thingummy | thinking | thinks | Thinner | thirds | Thirteen | thirties | Thirty | Thompson | Thor | thoroughfares | thoroughly | Those | Thou | Though | Thought | Thoughtful | thoughts | Thousand | thousands | thrashing | Thread | Threaded | threads | Threat | Threaten | threatened | threatening | threatens | threats | Threshold | Thrill | thrilling | Thrive | thrives | thriving | Throat | Throne | Thrones | Throttle | Through | Throughout | throught | Throw | throwback | throwing | thrown | throws | Thrum | Thrust | thrusters | thrusting | Thumb | Thumbnail | Thump | Thunder | thundering | thunders | Thursday | Thus | Thy | tiaras | Tick | Ticket | ticketed | tickets | ticking | Tickle | tickled | Ticklish | ticks | Tide | Tidy | Tie | tied | ties | Tiger | Tigers | Tight | Tighten | tightening | tightens | tighter | tightly | Tigress | Tijuca | tilde | Tile | tiles | tiling | Till | Tiller | Tilt | tilted | Tim | Timber | timed | Timeless | timeline | Timer | timers | times | Timetable | timetables | Timing | Tin | Ting | tingling | tinkling | tinted | Tiny | tion | tip | tipping | tips | Tire | Tired | tirelessly | tires | Tiresome | tiring | tissue | Titan | Titanic | Titanium | Title | titled | titles | titty | Toast | toasted | Tobacco | Tobago | Toby | Toe | toes | tofu | Toga | Together | Toilet | Toiletry | toilets | Token | Told | Tolerable | Tolerance | Tolerant | Tolerate | Toll | Tom | Toma | Tomato | tomatoes | Tomb | tombs | Tommy | Tomography | Ton | Tonal | Tone | tones | Tonga | Tongue | tongues | Tonight | tonne | tonnes | tons | Tony | Took | Tool | Toolbox | tooled | Tooling | toolkit | tools | Tooth | Toothbrush | Toothpaste | Toothpick | Top | Topic | topics | Topless | Topography | topped | Topper | Topping | toppings | Topple | toppled | toppling | tops | Topside | Torch | Tore | Torment | Torn | Tornado | Torque | Torres | Torsion | Tortilla | tortillas | Torture | tortures | Torturous | Tory | tossed | tossing | Total | totaled | Totally | Totem | Tottenham | Touch | touchdown | touched | touches | touching | Touchline | touchpad | touchscreen | touchscreens | Tough | toughened | tougher | toughest | toughness | Toulouse | Tour | touring | Tourism | Tourist | tourists | touristy | Tournament | tournaments | tours | tov | Tow | Toward | towards | Towel | towels | Tower | towering | towers | Town | towns | Toxic | Toy | Toyota | toys | Trace | traceability | traced | Track | tracked | Tracker | Tracking | tracks | Tract | Traction | Tractor | tractors | tracts | Trade | Trademark | trademarked | Trader | traders | trades | trading | Tradition | traditional | traditionally | traditions | Traffic | trafficking | Tragedy | Tragic | Trail | trailed | Trailer | trailers | trailing | trails | Train | trained | trainees | Trainer | Trainers | training | trainings | trains | trainwreck | Traipse | Trait | traits | Trajectory | Tram | Trams | Trance | tranny | Tranquil | Tranquility | Tranquilizer | trans | Transaction | transactional | Transactions | transcends | Transcript | transcripts | Transfer | Transferred | transferring | transfers | Transform | Transformation | Transformative | transformed | Transformer | transforming | transforms | Transit | Transition | transitioned | transitions | Translate | translated | translates | Translation | translations | Translator | Transmission | transmissions | Transmit | transmits | Transmittance | transmitted | Transmitter | transnational | transparency | Transparent | Transplant | Transport | Transportation | transported | transporters | transporting | transports | Trap | trapped | trappings | Traps | Trash | trashcan | Trauma | Traumatic | traumatised | Travel | traveled | traveler | travelers | traveling | travelled | Traveller | travellers | travelling | travels | Traverse | traversing | Tray | trays | Treachery | Tread | Treadmill | Treason | Treasure | treasured | treasures | Treasury | Treat | treated | treating | Treatment | treatments | treats | Treaty | Treble | Tree | trees | Trek | trekked | trekking | Tremble | trembling | Tremendous | tremendously | Trench | Trend | trending | trends | Trent | Trial | trials | Triangle | Triangular | Triangulation | Tribe | Tribeca | tribes | Tribune | Tribute | Trick | tricked | trickier | tricks | Tricky | Tried | tries | Trigger | triggered | triggers | Trillion | trillions | Trim | trimming | Trinidad | Trinity | Trip | Triplane | Triple | tripled | Tripod | tripods | Tripping | trips | Triumph | Triumphant | triumphed | triumphs | trivia | Trivial | Trod | Troll | Trolley | trolleys | Troop | troops | trophies | Trophy | Tropical | trotted | Trouble | troubled | troubles | troublesome | troubling | trouser | Trousers | Truck | Truckee | trucking | truckloads | trucks | True | Truism | Truly | Trump | trumpets | Trunk | trunks | truss | trusses | Trust | trusted | trustees | trusting | trusts | Trustworthy | Truth | truths | Try | Trying | Tse | tsunami | Tub | Tube | tubers | tubes | tubs | Tubular | Tuck | tucked | tucking | Tudor | Tuesday | Tug | tugging | tugs | Tuition | Tulip | Tumble | tumbled | tumbling | Tumor | tumors | Tuna | Tune | Tuned | tunes | Tuning | Tunisia | Tunnel | tunneling | tunnels | Turbine | turbines | Turbo | turbocharged | Turbocharger | Turbulent | Turd | Turf | Turin | Turkey | Turkish | Turn | turnaround | turned | Turner | turning | turnips | turnout | Turnover | Turnpike | turns | Turntable | Turquoise | Turtle | Turtles | Tutor | Tutorial | tutorials | tutoring | tutors | Twain | Tweak | tween | Tweet | tweeted | tweeting | Twelve | twenties | Twenty | Twice | Twig | twigs | Twilight | Twin | Twist | twisted | Twister | twisting | twists | Twisty | Twitch | twitching | Twitter | Tycoon | tycoons | Tying | Type | typed | typefaces | types | typewriters | Typhoon | Typical | typically | Typing | Typography | Tyranny | Tyre | Tyson |