دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Sabbath | sabbatical | Saber | Sabotage | Sabre | Sac | Sachs | Sachsenhausen | Sack | sacks | Sacred | Sacrifice | sacrificed | Sad | sada | Saddle | sadly | sadness | Safe | safely | safer | safes | safest | Safety | Sagacity | Sage | sagely | Sahara | Sai | Said | Sail | sailed | Sailing | Sailor | sails | Saint | Sake | Salad | salads | Salah | salaries | Salary | Sale | Sales | Salesman | salespeople | salesperson | salient | Saliva | Sally | salmon | Saloon | Salt | salted | Saltwater | Salty | salutation | salutations | Salute | salutes | Salvage | Salvageable | Sam | Samba | Sample | samples | Sampling | samu | Samui | samurai | San | Sanchez | Sanction | Sanctuary | Sand | sands | Sandstone | sandstorm | sandstorms | Sandwich | sandwiched | sandwiches | Sandy | Sane | sang | Sanguine | Sanitary | Sanitize | sank | Santa | Santos | Sao | Sap | sapiens | Sapphire | Sarah | Sarcastic | sardines | Sardinia | Sardinian | Sass | Satellite | satellites | Satin | Satisfaction | satisfactorily | satisfied | Satisfy | satisfying | Satoshi | Saturation | Saturday | Saturdays | Saturn | Sauce | Saucepan | Saucer | sauces | Saucy | Saudi | Sauna | Sausage | sausages | Sausalito | Sava | Savage | savagely | Savagery | savages | savanna | Save | saved | saves | Saving | savings | Savior | Savor | Savvy | Saw | Sawa | Sawdust | sawn | Sawyer | Say | Saying | says | scaffolding | scalded | Scale | Scaled | scales | Scan | scandals | Scandinavia | Scandinavian | scanned | Scanner | scanners | Scanning | scans | Scape | scapes | Scar | scarce | scarcely | Scare | scared | scares | Scarf | Scarlet | scarring | scars | scarves | Scary | Scatter | scattered | Scattering | Scenario | scenarios | Scene | Scenery | scenes | Scent | Schedule | scheduled | schedules | Scheduling | Scheherazade | schematics | Scheme | schemes | schizophrenia | Scholar | scholars | Scholarship | scholarships | School | schoolboys | Schooling | Schoolroom | schools | Schroder | Schroeder | Schultz | Schwa | Science | Sciences | Scientific | Scientist | scientists | Scintillating | Scion | Scissors | scoffed | Scone | Scoop | scooping | Scooter | scooters | Scope | scoped | Scorch | Scorching | Score | scored | Scorer | scores | scoresheet | scoring | Scot | Scotia | Scotland | Scotsman | Scott | Scottish | Scour | Scouring | Scout | scouting | Scouts | Scrabble | Scramble | scrambled | scrambling | scrap | Scrape | scraped | Scraper | scrapped | Scrapper | scrapyard | Scratch | scratched | Scratches | scratching | Scratchy | Scream | screaming | screams | Screen | Screening | screens | Screw | Screwdriver | screwdrivers | screws | Scribe | Scrim | Scrimp | Script | scripts | Scripture | Scroll | scrolling | scrolls | scrubbed | scrubbing | Scrunch | Scrupulous | scrutinizing | Scrutiny | Scuba | Scuff | Scullery | Sculptural | Sculpture | sculptures | Scum | scythe | Sea | Seabed | seabirds | seafarers | seafood | Seal | Sealed | seals | Seam | Seamer | Seamless | seamlessly | Search | Searchable | searched | searches | searching | seared | seas | Seaside | Season | Seasonal | seasoned | seasons | Seat | seated | Seating | seats | Seattle | seawater | Seaweed | SeaWorld | Sebastian | Sec | Secluded | Seclusion | Second | Secondary | secondly | seconds | secrecy | Secret | Secretary | Secretive | secretly | secrets | Section | sections | Sector | sectors | sects | Secular | Secure | secured | securely | secures | Security | Sedan | sedans | seduced | Seductive | See | Seed | seeds | Seeing | Seek | seekers | seeking | seeks | Seem | seemed | Seeming | seemingly | seems | seen | Seep | seeped | Seer | sees | Segment | segments | Segregated | Segregation | Seine | Seismic | seismically | seized | seizes | seizing | Sekhmet | Seldom | Select | selected | Selecting | Selection | selections | selectively | Selector | Selena | Self | selfies | Selfish | Seller | selling | sells | Selves | Semester | Semi | Semiconductor | seminaries | seminars | Senate | Send | Sender | sending | sends | Senegal | Senior | seniors | Senora | sensation | Sensational | sensations | Sense | sensei | senses | Sensible | Sensing | Sensitive | Sensitivity | Sensor | sensors | Sensory | Sent | Sentence | sentenced | sentences | Sentient | Sentiment | sentiments | Sentinel | Sentry | Seoul | Separate | separated | Separating | Separation | seperate | Septillion | sequel | Sequence | sequences | Sequencing | sera | Serena | Serenade | Serendipity | Serenity | Sergeant | Serial | Serie | Series | Serious | seriously | seriousness | Sermon | sermons | serotonin | Serpentine | Serra | Serrated | Serum | Servant | serve | served | Server | servers | serves | Service | Serviceable | serviced | services | servicing | serviette | serving | servings | servos | Sesame | Session | sessions | setback | setbacks | sets | Setting | settings | Settle | settled | settlement | settlements | Settler | settlers | settles | settling | Setup | seventeen | Seventh | Seventy | Sever | Several | Severe | severed | severely | Seville | Sew | sewage | Sewing | Sex | sexes | sexier | sexiest | sexism | Sexual | Sexy | Seychelles | Shabby | Shack | shackles | shacks | Shade | shaded | shades | Shading | Shadow | shadowing | shadows | Shaft | shafts | Shaggy | Shah | Shake | shaken | Shaker | Shakespeare | shaking | Shall | Shallow | Sham | Shame | Shameful | shamefully | shamelessly | Shampoo | Shan | Shanghai | Shank | shanks | Shannon | Shape | Shaped | shapes | Shaping | Shard | shards | Share | shared | shares | Sharing | Shark | sharks | Sharma | Sharp | Sharpen | sharpened | Sharper | sharply | Shatter | shattered | shattering | Shave | shaved | Shaving | Shaw | Shear | Shearer | Sheathing | Shed | shedding | sheds | Sheen | Sheep | Sheer | Sheet | Sheeting | sheets | Sheikh | Shelf | Shell | shells | Shelly | Shelter | sheltering | shelves | Shenzhen | Shepherds | Sher | Sheriff | sherry | Sherwin | Shi | Shibata | shied | Shield | shields | Shift | shifted | Shifter | shifters | Shifting | shifts | shiftwork | Shilling | shillings | Shima | Shimmer | shimmering | Shimmy | Shine | shines | shingles | Shining | Shinji | shiny | Ship | Shipment | shipped | Shipping | ships | shipwrecks | Shipyard | shipyards | Shirley | Shirt | shirts | Shit | shits | shivered | shivers | Shoal | Shock | shocked | shocking | shocks | Shoe | shoelaces | shoes | Shoji | shone | Shook | Shoot | Shooter | shooting | shoots | Shop | Shopkeeper | shopkeepers | shopped | shoppers | shopping | shops | Shore | shoreline | shores | Short | Shortage | shortages | Shortcut | Shorten | shortened | shorter | shortest | Shorthand | shortlist | shortly | shorts | Shot | shotgun | shots | Shou | shoulda | Shoulder | shoulders | Shout | shouted | shouting | shouts | Shove | Shovel | Shovelhead | shoveling | shovels | shoving | Show | Showcase | showcases | showcasing | showed | Shower | showering | showers | Showing | shown | Showroom | shows | showstopper | Showy | Shriek | shrimp | shrine | Shrink | Shrinkage | shrinks | shriveled | shrouded | shrubs | Shrug | shrunken | shuffled | shun | Shunt | shunts | Shut | shuts | shuttered | shutters | shutting | Shuttle | Shuttleworth | shuttling | Shy | shyness | Sibling | siblings | Sicily | Sick | sickened | Sickening | sickness | sicknesses | Side | sideburns | sided | sidelined | sidelines | Sidereal | sides | Sidewalk | sidewalks | sideways | Sierra | Sieve | Sift | sifting | Sigh | Sighs | Sight | sights | sightseeing | Sign | Signal | signaling | signalling | signals | Signature | signatures | Signed | Significance | Significant | significantly | signifies | Signify | signing | Signpost | signposting | signposts | signs | Sikh | Silas | Silence | silencing | Silent | silently | Silhouette | Silica | Silicon | Silicone | silk | Silky | Sill | Silly | Silo | silos | Silt | Silver | sim | Similar | similarities | similarly | Simmer | Simmons | Simple | simpler | simplest | Simplicity | Simplified | Simplify | Simply | Simulate | Simulation | simulations | Simulator | simulators | Simultaneous | simultaneously | Sin | Since | Sincere | Sincerity | sine | Sinful | Sing | Singapore | Singaporean | Singaporeans | Singe | Singer | singers | singing | Single | singlehandedly | Singleton | sings | Singular | Sink | sins | Sintra | Sip | sipping | Sir | sirs | Sissy | Sisterhood | sisters | Sistine | sitcom | Site | sites | sits | Sitter | Sitting | situ | Situate | Situated | Situation | situations | Sixteen | Sixteenth | Sixth | sixties | Sixty | Sizable | Size | Sizeable | sized | sizes | Sizzle | skateboard | skateboarding | Skater | skaters | skates | skating | Skeleton | skeptical | skeptics | Sketch | Sketchbook | sketches | Sketchy | Skewer | ski | skies | Skiff | skilful | Skill | skilled | skills | Skim | skimming | Skin | skincare | skinning | Skip | skipped | Skipper | skipping | skirmishes | Skirt | skis | Skittish | Skittles | Skull | skulls | Skunk | Sky | Skylight | skylights | Skyline | skyrocketed | Skyscraper | skyscrapers | Slab | slabs | Slack | Slam | slammed | Slang | slanted | Slap | slapped | Slash | slats | Slave | Slaver | Slavery | slaves | Slayer | slaying | Sleek | Sleep | Sleeper | sleeping | sleeps | Sleepy | Sleeve | sleeves | Slender | slept | slice | sliced | slicer | slices | Slicing | Slick | slid | Slide | Slider | sliders | slides | sliding | Slight | slightest | Slightly | Slim | Slime | Sling | slings | Slingshot | Slip | Slipknot | slipped | slippers | Slippery | slipping | Slippy | slips | Slit | Slogan | slogans | Sloop | slope | sloped | slopes | sloping | Sloppy | Slot | Sloth | sloths | slots | slotted | Slovak | Slovakia | Slow | slowdown | slowed | slower | slowing | slowly | slowness | slows | slugs | Slump | slumped | slums | Slush | Sly | Smack | Small | smaller | smallest | Smallish | Smart | smarter | smartest | smartphone | smartphones | Smash | smashed | smashes | Smear | smearing | smears | Smell | smelled | Smelling | smells | smelter | Smile | smiled | smiles | smiley | smiling | Smith | Smithsonian | Smog | Smoke | smoked | smoking | Smoky | Smooth | Smoother | Smoothie | Smoothing | smoothly | Smoothness | Smorgasbord | Smother | smothered | Smug | Smuggle | smuggled | smugglers | smuggling | Snack | snacks | Snag | Snake | snakes | Snap | snapped | snappish | snaps | Snapshot | snapshots | Snatch | snatched | snatching | Sneak | Sneaker | Sneaky | Sneeze | sneezed | Sniff | sniffed | sniffer | sniffing | Snip | Snipe | snipers | Snippet | snippets | Snobbery | Snore | snoring | Snorkel | Snow | snowboard | snowed | snowfall | snowmelt | Snowmobile | Snowshoe | Snowy | snubbed | Snuff | Soak | soaked | soaking | soaks | Soap | Soapy | Soar | soared | soaring | Sober | Soccer | Social | socialise | Socialist | Socialize | socializing | socially | Societal | societies | Society | sociology | Socket | sockets | socks | Socrates | Soda | Sodium | Sofa | sofas | Soft | Soften | softened | softening | softer | softest | softly | softness | Software | Soggy | Soho | Soil | Sol | Solace | Solar | Sold | Solder | Soldier | soldiers | Sole | Solely | solemn | Solemnity | solemnly | Solenoid | soles | Solid | Solidarity | Solidify | solids | Soliloquy | Solitary | Solitude | Solo | soloists | solos | Solution | solutions | Solve | solvent | solves | solving | Soma | Somalia | Somebody | Someday | Somehow | someone | Someplace | Something | Sometime | Sometimes | Somewhat | Somewhere | sonar | Song | songs | Sonia | Sonoma | sons | Soon | Sooner | Soot | soother | Sophie | Sophisticated | Sophistication | sophomores | Sore | Sorrow | Sorry | Sort | sorted | Sortie | sorting | sorts | sought | Soul | Soulful | souls | Sound | Soundboard | sounded | sounding | Soundproof | soundproofing | sounds | soundscapes | Soup | soups | Sour | Source | sources | souring | South | Southbank | Southbound | Southeast | Southern | Southernmost | southwest | southwestern | Souvenir | souvenirs | Sovereign | sovereigns | Sovereignty | Soviet | Sow | sowing | sown | Soy | Spa | Space | Spacecraft | spaced | Spaceman | spacers | spaces | spaceship | Spacing | Spacious | Spaghetti | spam | Span | Spanish | spanning | spans | Spare | spared | Spark | sparked | sparking | sparkling | Sparks | Sparrow | sparrows | Sparse | sparsely | Spasmodic | Spatial | Spatter | Spatula | Spawn | spawning | Speak | Speakeasy | Speaker | speakers | speaking | speaks | Spear | Spearmint | Spears | spec | Special | specialise | specialised | specialises | Specialist | specialists | Speciality | Specialize | specialized | specializes | Specially | specials | specialties | Specialty | Species | Specific | specifically | Specification | Specifications | specifics | Specify | specifying | Specimen | specimens | Speck | Speckled | Specs | Spectacle | spectacled | spectacles | Spectacular | Spectator | spectrophotometer | Spectrum | Speculate | speculated | Speculation | Speculative | Speech | speeches | Speed | speedier | speedily | speeding | speeds | Speedy | Spell | spellbinding | Spellbound | spelled | Spelling | spellings | Spelt | Spend | spending | spends | Spent | Spew | Sphere | Spherical | Spice | spices | Spicy | Spider | spiders | spied | Spielberg | spies | Spike | spiked | spikes | Spiky | spill | spilled | spills | Spin | Spinach | Spinal | Spindle | Spine | spines | Spinning | spins | Spiral | spiraling | Spire | Spirit | spirited | spirits | Spiritual | Spirituality | Spit | Spite | Spitfire | Splash | splashed | splashes | splashing | splatters | Splendid | Splendor | spliced | Split | splits | Splitter | splitting | splurging | Spoil | spoiled | Spoiler | spoiling | Spoilsport | spoilt | Spoke | Spoken | Sponge | sponges | Sponsor | sponsored | sponsoring | Spontaneous | Spooky | spoons | Sporadic | Sport | sporting | sports | Sporty | Spot | Spotify | Spotlight | spots | spotted | spotting | Spotty | Spouse | Spout | sprained | sprang | Spray | sprayed | Sprayer | spraying | Spread | spreading | spreads | Spree | Spring | springs | Sprinkle | sprinkled | Sprinkler | Sprint | Sprocket | sprockets | Sprout | sprouts | Spruce | Sprung | Spun | Spur | spurred | Spurs | Spy | Squad | Square | squared | squarely | squares | Squash | squashed | Squat | squatted | Squatter | squatting | Squaw | Squeak | Squeeze | squeezed | squeezes | squeezing | Squid | squirrels | Squirt | Squish | Squishy | Sri | Stab | Stability | Stabilize | Stable | stables | staccato | Stack | stacked | Stacker | Stadium | Staff | staffing | Stage | stages | Stagger | staggered | staggering | Staging | Stagnant | stain | stained | Stainless | stains | Staircase | stairs | Stairway | stairways | Stake | Stale | Stalemate | Stalinist | Stall | stalling | stalls | Stalwart | Stamina | stammered | Stamp | stamped | Stamper | stamping | stamps | Stance | Stand | standalone | Standard | standardized | standards | Standby | standing | standings | stands | Standstill | Stanley | Staple | staples | Stapleton | Star | Starboard | Starbucks | Starch | starches | Stare | stared | staring | Stark | starkly | starred | starring | stars | Start | started | Starter | starting | startled | startling | starts | startup | startups | starvation | Starve | starved | Starving | State | stated | Stateless | stateliness | Stately | Statement | statements | States | statesmen | Static | statin | stating | statins | Station | Stationary | stationed | stations | Statistic | Statistics | statue | statues | stature | Status | Statutory | Stave | Stay | stayed | staying | stays | steadily | Steady | Steak | steaks | Steal | stealing | Steam | steamed | Steamer | steaming | Steamroller | steams | Steamship | Steel | Steep | steeped | steeper | Steer | steering | steers | Steg | stell | Stellar | Stem | stemming | stems | Step | Stephen | Stepped | stepping | steps | Stereo | stereos | Stereotype | stereotypes | stereotypically | Sterile | sterling | stern | Steve | Stevens | Stew | Stick | Sticker | stickers | sticking | Stickler | sticks | Sticky | Stiff | stiffen | stiffening | stiffer | stiffness | Stifle | Still | stiller | stillness | Stimulate | stimulating | Stimulation | stimuli | Stimulus | Sting | Stinger | stings | Stink | stinks | Stint | stipend | Stipendiary | stir | stirred | Stirring | Stitch | stitched | stitching | Stock | stocked | Stockholm | stocks | Stoic | Stole | Stolen | Stolid | stomach | stomachs | Stone | stones | Stood | Stoop | Stop | stoplight | Stoppage | stopped | stoppers | stopping | stops | Storage | Store | Stored | storefronts | storerooms | stores | storey | storeys | stories | storing | Stork | Storm | Stormin | storming | storms | Story | storybook | Stove | stoves | Stow | straddle | Straight | Straightaway | Straighten | Straightforward | Straightway | Strain | strains | Strait | stranded | strands | Strang | Strange | Stranger | strangers | strangest | Strap | strapped | Strapping | Strategic | strategically | strategies | Strategist | Strategy | stratospheric | Stratton | Straw | strawberries | Strawberry | straws | Stray | Streak | streaks | Stream | streaming | Streamline | streamlined | streams | Street | Streetcar | streets | Strength | strengthened | strengthens | strengths | Strenuous | Stress | stressed | stresses | Stressful | stressing | Stretch | stretched | stretchers | stretches | stretching | Strict | strictly | strides | Strike | Striker | strikers | Strikes | Striking | String | Stringing | strings | Strip | Stripe | stripes | Striping | stripped | stripping | strips | Strive | striving | strobe | Stroke | stroking | Stroll | strolling | stromal | Strong | stronger | strongest | Strongly | Strontium | Struck | Structural | structurally | Structure | Structured | structures | strudel | Struggle | struggled | struggles | struggling | Strung | Strut | stubs | Stuck | Stud | studded | Student | students | Studied | studies | Studio | Studios | studs | Study | studying | Stuff | stuffed | Stuffy | stumbled | stumbling | stumped | Stun | stunned | Stunner | stunning | stunningly | Stunt | stunts | Stupid | stupidest | Sturdy | Style | styles | styling | Stylish | stylistic | Suarez | Sub | Subconscious | subconsciously | Subcontinent | Subcontractor | Subject | subjected | subjecting | Subjective | subjects | Sublimation | Submarine | submarines | Submerge | submerged | Submission | Submit | submitted | submitting | SuBo | Subscribe | subscribed | Subscriber | subscribers | subscribing | Subscription | Subsequent | Subsequently | Subservient | Subside | subsidies | subsidized | Subsonic | Substance | Substantial | substantially | Substitute | Substitution | subtitles | Subtle | subtly | subtopics | subtraction | Suburb | Suburban | Suburbia | subverts | Succeed | succeeded | succeeding | succeeds | Success | successes | Successful | successfully | Succession | Successive | Succumb | Such | suck | sucking | sucks | Suction | suctions | Sudan | Sudden | suddenly | suddenness | Sue | Suede | Suez | Suffer | suffered | suffering | suffers | Sufficient | sufficiently | Suffix | Suffocate | Sugar | Sugarcane | Sugarloaf | sugars | Suggest | suggested | suggesting | Suggestion | suggestions | suggests | Suicide | suicides | Suit | Suitable | Suitcase | suitcases | Suite | suited | suites | suits | Sulfur | sulfuric | Sultan | Sum | Sumatran | summaries | Summarization | Summarize | Summary | summed | Summer | summers | summertime | Summit | summits | Summon | summoned | sums | Sun | sunbathing | sunbed | Sunday | Sundays | Sundial | Sunflower | sung | sunglass | Sunglasses | sunk | Sunlight | Sunlit | sunnies | Sunny | Sunrise | sunscreen | Sunset | sunsets | Sunshade | Sunshine | Sunstroke | Suntan | Sup | Super | Superb | superbly | supercar | supercharged | supercharger | Supercomputer | superconducting | Superficial | superfoods | superhero | superheroes | superintendence | Superior | Superiority | superlative | Superman | Supermarket | supermarkets | Supernatural | superpowers | supers | Supersonic | superstar | superstars | superstitions | Superstructure | Supervisor | supervisors | Supper | Supple | Supplement | supplements | Supplication | supplied | Supplier | suppliers | Supplies | supply | Support | supported | Supporter | supporters | supporting | Supportive | supports | Suppose | supposed | supposedly | suppositions | Supreme | supremely | Sure | Surely | Surf | Surface | surfaced | surfaces | surfers | surfing | surfs | Surge | Surgeon | surgeries | Surgery | Surgical | surgically | surging | Suri | surly | surname | surnames | Surpass | surpasses | surpassing | Surprise | surprised | surprises | surprising | surprisingly | surreal | Surrender | surrenders | Surrey | Surround | surrounded | surrounding | surroundings | surrounds | Survey | surveyed | surveying | Survival | Survive | survived | survives | surviving | Survivor | survivors | Susa | Susan | Susanna | Susceptible | sushi | Suspect | suspects | Suspend | suspended | suspending | Suspension | suspensions | Suspicion | Suspicious | suspiciously | Sussex | Sustain | sustainability | Sustainable | sustained | sustaining | Sutherland | SUVs | Suzanne | swallowed | swallows | Swam | Swamp | Swampland | swamps | swanky | swans | Swap | swapped | swaps | Swash | Swat | Sway | Swear | swearing | Sweat | Sweater | sweaters | sweating | sweatshirts | sweaty | Sweden | Swedish | Swee | Sweep | sweeping | sweeps | sweepstakes | Sweet | Sweeten | sweetener | sweeter | sweetest | Sweetheart | Sweetie | sweetly | sweetness | sweets | Swell | swelled | swells | sweltering | Swept | Swift | swiftly | Swim | Swimmer | swimming | swims | Swimsuit | Swing | swings | Swipe | Swirl | Swish | Swiss | Switch | Switchback | switched | switches | Switching | Switzerland | Swivel | Swollen | swooping | Sword | swordfish | swords | swore | sworn | swung | Sydney | Syed | Syllable | syllables | Symbiotic | Symbol | Symbolic | symbolically | symbolize | symbolizes | symbols | symmetrical | Sympathetic | sympathies | Sympathize | Sympathy | Symphonic | Symphony | symptoms | Synagogue | Synchronize | Synchronous | syncing | syndrome | Synonym | Synonymous | synonyms | Synthetic | synthetically | Syria | Syrup | syrups | System | Systematic | systematically | systems |