دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

rabbis | Rabbit | rabbits | Rabid | Rabies | Raccoon | Race | raced | Racer | races | Rachel | Racial | racially | Racing | Racism | Racist | Rack | racked | Racket | Racy | rad | Radar | Radiate | Radiation | Radical | radically | Radioactive | radiologists | Radish | radius | Raft | rafters | rafts | Rage | rages | raging | rags | Rah | Raid | Raided | Rail | railings | Railroad | railroads | rails | Railway | railways | Rain | Rainbow | rained | Rainfall | rainforest | rainforests | raining | Rainproof | rains | Rainy | Raise | raised | raises | Raisin | raising | raisins | Ram | rama | Ramadan | ramen | Ramirez | Ramos | Rams | Ran | Ranch | Rancher | Random | randomly | randomness | Rang | Range | ranged | Ranger | rangers | ranges | ranging | Rank | ranked | Ranking | rankings | ranks | Raoul | Rap | rape | raped | rapeseed | Rapid | rapidly | rapped | rapper | Rapture | Rare | rarely | rarest | Rarity | Rascal | raspberries | Raspberry | Rat | ratchets | Rate | Rated | rates | Rather | Rating | Ratio | Rational | Rationality | Rationalize | rationally | ratios | rats | rattled | rattles | Rattling | Raucous | ravaged | Rave | Ravens | Ravi | Raw | Rawhide | Rawlings | Ray | rays | razed | Razor | Reach | reached | reaches | reaching | React | reacting | Reaction | Reactionary | reactions | Reactive | reacts | Read | Readable | Reader | readers | readies | readily | readiness | Reading | readings | Readjust | reads | Ready | Real | realise | realised | realising | Realist | Realistic | realities | Reality | Realization | Realize | realized | realizes | realizing | Really | Realm | Reap | Reaper | Rear | Reason | Reasonable | reasonably | Reasoning | reasons | reassembled | reassuring | rebalance | rebar | Rebel | rebelling | rebels | rebirth | rebounded | Rebuild | rebuilding | rebuilt | Recall | recalls | Recap | recapping | Recast | Receipt | receipts | Receive | received | Receiver | receivers | receives | receiving | Recent | recently | Reception | receptionist | receptions | Recess | recharge | Recipe | recipes | Recipient | Recite | Reckless | Reckon | reckoned | reckoning | Reclaim | reclaimed | Reclamation | Recline | reclining | Reclusive | recognisable | recognise | recognised | recognises | Recognition | Recognizable | recognizably | Recognize | recognized | recognizing | recollection | recollections | Recommend | Recommendation | recommendations | recommended | recommending | Reconciliation | reconnect | reconnecting | Reconsider | Record | recorded | Recorder | Recording | recordings | records | Recount | Recoup | Recover | recovered | recovering | Recovery | Recreate | recreates | recreating | Recreation | recruit | recruited | recruiters | recruiting | Recruitment | Rectal | Rectangle | rectangles | Rectangular | Rectify | recyclable | recycle | recycled | recyclers | recycling | redder | reddit | Redecorate | Redeem | redeemed | Redeemer | redefining | Redesign | redesigned | redesigning | redevelopment | Redirect | rediscovered | Redo | redone | Reds | Reduce | reduced | reduces | reducing | Reduction | reductions | Redundancy | Redundant | Reed | Reedy | Reefer | reefs | Reel | reels | Reese | ref | Refer | Referee | referees | Reference | references | referred | referring | refers | refilled | Refine | Refined | Refinement | refining | Reflect | Reflected | reflecting | Reflection | reflections | Reflective | reflectors | reflects | Reflex | reflexes | Reflexive | Reform | Reformer | reformers | Refrain | Refresh | refreshed | refreshing | Refrigerate | refrigerated | refrigerating | refrigeration | refrigerators | refueling | Refugee | refugees | Refund | refunded | refunds | refurbished | refusal | Refuse | refused | refuses | Refute | refuted | Regain | regaining | Regard | regarded | Regarding | Regardless | regards | Regency | Regime | regimens | Region | Regional | regions | Register | registered | registers | Registration | Regret | regrets | regretted | regretting | Regular | regularly | Regulate | regulated | regulates | regulating | Regulation | regulations | Regulator | Regulatory | rehab | Rehabilitation | Rehearsal | Rehearse | rehearsed | rehearsing | rehoused | Reichenbach | Reichstag | reigned | reigning | reindeer | Reinforce | reinforced | reinforcing | reinstated | reinvent | reinvented | reinventing | reiterated | Reject | rejected | Rejection | rejoicing | rejoined | rejuvenating | Rejuvenation | Relate | related | relates | relating | Relation | relations | Relationship | relationships | Relative | relatively | relatives | Relativity | Relax | Relaxation | relaxed | relaxes | relaxing | Relay | Release | released | releases | releasing | Relentless | relentlessly | Relevant | Reliability | Reliable | reliably | Reliance | Reliant | Relic | relics | relied | Relief | relies | relieved | Religion | religions | Religious | religiously | Relinquish | Relish | relishes | Relocate | relocated | relocating | Reluctant | reluctantly | Rely | relying | Remain | Remainder | remained | remaining | remains | remaking | Remark | Remarkable | remarkably | remarks | Rembrandt | Remedy | Remember | remembered | remembering | remembers | Remembrance | Remind | reminded | Reminder | reminders | reminding | reminds | Reminiscent | remix | remnants | Remodel | remonstrance | Remote | remotely | Removable | Removal | Remove | removed | removes | removing | Renaissance | renamed | renaming | Renault | Render | rendered | rendering | renders | Rendezvous | Rendition | Renew | Renewable | renewables | Renewal | renewed | renewing | Reno | Renoir | Renounce | renovated | Renovation | renovations | renowned | Rent | Rental | rentals | rented | renting | rents | Renunciation | reopen | reopening | Reorganization | Reorganize | Repair | repaired | repairing | repairs | Repeat | Repeatable | repeated | Repeatedly | repeating | repeats | Repel | Repertoire | Repetition | Repetitive | repetitively | rephrase | Replace | replaced | Replacement | replaces | replacing | replay | replays | replenished | replenishes | Replica | replicated | replied | replies | Reply | Report | reported | Reporter | reporting | reports | repositories | Repost | reposting | Represent | Representation | Representative | representatives | represented | representing | represents | Reprieve | reprimanded | Reproductive | reptiles | Republic | Repulsive | Reputation | request | requested | requesting | requests | Require | required | Requirement | requirements | requires | requiring | reroutes | rescheduled | Rescue | rescued | Rescuer | Research | researched | Researcher | researchers | researching | Resemble | resembles | Resent | Resentment | resentments | Reservation | reservations | Reserve | Reserved | reserves | Reservoir | Reset | resets | Resetting | Reshape | Reside | resided | Residence | residences | Residency | Resident | Residential | residents | resides | residing | Residue | Resign | Resignation | resigned | Resilience | Resiliency | resilient | resist� | Resist | Resistance | Resistant | resistors | Resolute | resolutely | Resolution | Resolve | resolved | Resonant | Resonate | resonates | resonating | Resort | resorts | Resource | resources | Respect | Respectable | respected | Respectful | respecting | Respective | Respectively | respects | Respiration | Respite | Respond | responded | Respondent | responding | responds | Response | responses | responsibilities | Responsibility | Responsible | Responsive | responsiveness | Rest | Restate | Restaurant | restaurants | rested | Resting | Restoration | restored | restorers | restores | restoring | restrained | restraints | Restrict | restructuring | rests | Result | resulted | resulting | results | Resume | resumed | resumes | Retail | Retailer | retailers | Retain | retained | retaining | retains | retake | Reticular | Retire | Retired | Retirement | retires | Retiring | Retort | Retrace | retraced | Retract | Retractable | Retreat | retreated | retreating | Retrial | Retrieve | retro | retrofitted | retrofitting | Return | returned | returning | returns | reunified | Reunion | reunite | Reusable | Reuse | reused | reusing | Reuters | Rev | revamped | Reveal | revealed | revealing | reveals | Revenge | Revenue | revenues | Reverberate | revered | Reverence | Reverend | Reverent | Reverse | reversed | Reversible | reversing | Review | reviewed | reviewing | reviews | Revise | Revised | Revival | Revive | reviving | revoked | Revolution | Revolutionary | Revolutionize | reward | rewarded | rewarding | rewards | rewind | rework | Rewrite | Reynolds | Reza | Rhetoric | Rhino | Rhinos | Rhubarb | Rhyme | rhymes | Rhythm | Rhythmic | rhythms | Rialto | Rib | ribbed | Ribbon | ribs | Rica | Rican | Ricardo | Rice | Rich | Richardson | richer | Riches | richest | richly | richness | Richter | Rick | Rickshaw | Ricky | Rico | Rid | rida | ridden | riddles | Ride | Rider | riders | rides | Ridge | ridges | Ridiculous | ridiculously | Riding | Rife | Riffraff | Rifle | Rig | rigged | Rightful | Rightly | rights | Rigid | Rigidity | rigidly | Riley | Rim | Rind | Ring | ringing | rings | Rinse | rinsed | Rio | Rip | Ripe | ripped | Ripping | Ripple | rippled | ripples | Rise | risen | rises | rises into | rising | riskiest | risks | Risky | rituals | Rival | rivaling | Rivalry | rivals | River | Riverbed | riverboat | rivers | riveted | Road | roads | Roadside | Roadster | Roadway | roadways | Roam | roaming | roams | Roar | roaring | Roast | roasted | roasting | roasts | Rob | robbed | Robber | robbers | robbing | Roberto | Robertson | robes | Robin | Robot | robotic | robotics | robots | robustness | Rock | rocked | Rocker | Rocket | rocketed | rockets | Rockies | rocks | rocky | Rod | rode | Rodin | Rodriguez | rods | Roebuck | roland | Role | roles | Roll | rolled | Roller | rollers | rolling | rollout | rolls | ROM | Roma | Roman | Romance | Romans | Romantic | Rome | Romeo | Rong | Roof | Roofing | roofs | rooftop | rooftops | Rookie | roommates | rooms | Roomy | Roost | Rooster | Root | rooted | rooting | roots | Rope | roped | ropes | Rose | Rosemary | Roses | Rosette | Rosewood | rosh | Ross | Rossi | Rosso | Rotate | rotates | Rotating | Rotation | Rotor | rots | rotted | Rotten | Rouge | Rough | Rougher | roughly | Round | roundabout | Rounded | Rounder | Rounding | rounds | roundtable | Route | Router | routes | Routine | routinely | routines | Routing | Rover | Row | rowing | rows | Royal | Royalty | Royden | rpm | Rub | Rubber | rubbing | Rubbish | Rubble | Rubens | Rubicon | Ruble | Ruby | Rudder | Ruddy | rude | rüdiger | rudiments | Rufus | Rug | Rugby | Rugged | Ruin | ruined | ruins | Rule | ruled | Ruler | rules | Rum | Ruminate | ruminating | rummy | Rumor | rumored | rumors | Rumour | rumoured | Run | runaway | Rung | Runner | runners | Running | Runny | runoff | runs | Runway | Rupert | Rupture | Rural | Rush | rushed | rushing | Russia | Russian | Russians | rust | Rustic | Rustle | Ruthless | ruthlessly | Rwanda | Ryan | Rye | ryes |