دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

nachos | Nada | Nagasaki | nagging | Nagoya | Nail | nailing | nails | Naive | naively | Nakamoto | Naked | nam | named | Namely | names | Namesake | naming | Nana | Nancy | Nangal | nannies | Nanny | nano | Naomi | Nap | napkin | napkins | Napoleon | naps | narcotics | narrating | narrative | narratives | Narrow | narrower | narrowest | narrowing | narrowly | Narrows | NASA | Nasal | Nasty | Nation | National | Nationalism | nationalities | Nationality | Nationals | nations | Nationwide | Native | natives | Nativity | NATO | Natural | Naturalist | naturally | Nature | Naught | Naughty | Nauru | Nauseous | Nautical | Naval | Navigable | Navigate | navigating | navigation | navigational | Navigator | navigators | Navy | Nazi | Nazis | Near | nearby | nearest | nearing | Nearly | Neat | neatly | Nebraska | Necessarily | Necessary | Necessitate | necessitates | Necessity | neck | Necklace | necklaces | necks | Nectarine | Ned | Need | needed | needing | needle | needles | Needless | Needs | Needy | Negative | negatively | Neglect | Negligence | Negligible | Negotiate | negotiated | Negotiating | Negotiation | negotiations | Neighbor | Neighborhood | neighborhoods | neighboring | neighbors | Neighbour | Neighbourhood | neighbouring | neighbours | Neil | Neither | Neka | Neo | neoclassical | Neolithic | Nephew | nephews | nerds | Nerve | nerved | nerves | Nervous | nervously | nervousness | Ness | Nest | Nestor | nests | Net | Netherlands | nets | netted | Netting | Network | networking | networks | Neural | neurons | neuroscience | neuroscientist | neurotransmitters | Neutral | Neutralize | Never | nevermind | nevertheless | New | Newborn | newer | newest | Newfangled | Newly | Newport | News | Newsletter | newsletters | Newspaper | newspapers | Newsprint | Next | Niagara | Nice | nicely | nicer | nicest | Nickel | Nickname | nicknamed | nicknames | Niece | nieces | Nietzsche | Nigeria | Nigerian | nigh | Night | Nightclub | nightclubs | Nightfall | nightie | nightlife | Nightly | Nightmare | nights | Nighttime | Nil | Nile | Nimble | Nina | Nineteen | Nineteenth | Ninety | ninja | Nintendo | ninth | Nip | nipped | Nippy | Nissan | Nitrogen | Noah | Nobel | Noble | nobleman | Nobody | Nod | nodded | nodding | nodes | Noggin | Noise | noises | noisiest | Noisy | nominee | Non | Nonce | None | Nonetheless | nonprofit | nonprofits | Nonsense | Nonsensical | nonstick | Noodle | Noodles | Nope | Nor | Nordic | Norfolk | nori | Norm | Norma | Normal | normally | norovirus | norse | Norsk | Norte | North | Northbound | northeast | Northeastern | Northern | northwest | Northwestern | Norway | Norwegian | noses | Nostalgic | Notable | notably | Note | Notebook | notebooks | Noted | notepad | Notes | Nothing | Notice | Noticeable | noticed | notices | noticing | Notification | notifications | notified | notifying | noting | Notion | notions | Notorious | notoriously | Notre | notwithstanding | Nought | Noun | nouns | Nourishment | Nova | Novel | Novelist | novels | Novelty | November | novices | Nowadays | Nowhere | Noyce | nozzles | nuanced | Nuclear | Nudge | nudging | nug | Nugget | nuggets | Nuisance | nukes | Nuland | Numb | Number | numbered | numbers | numerals | Numeric | Numerous | Nurse | Nursery | nurses | nursing | Nurture | nurtures | Nut | Nutrient | nutrients | Nutrition | Nuts | Nutshell | Nutty |