معنی فارسی کلمه immediate

بی‌ درنگ‌، فوری‌، بلافاصله‌، بلا واسط‌ه‌، پهلویی‌، انی‌،، ضروری‌.

کاربرد immediate در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.