دیکشنری انگلیسی به فارسی

برای دیدن معنی فارسی کلمه و مثال‌های کاربردی از آن در جمله، لغت انگلیسی را در کادر زیر وارد نمایید.

Ian | IBM | Ice | Iceberg | icebergs | iced | Iceland | Icelandic | Icing | icky | Icon | iconic | icons | Icy | Idaho | Idea | Ideal | Idealistic | idealization | idealized | idealizing | Ideally | ideals | ideas | identical | Identification | identified | Identify | identifying | identities | Identity | ideologies | Idiom | Idiomatic | idioms | Idiot | Idiotic | idiots | Idle | idling | Iffy | Ignatius | Ignite | ignites | Ignition | Ignorance | Ignorant | Ignore | ignores | ignoring | Illegal | illegally | Illness | illnesses | illuminated | illusion | Illustrate | Illustrated | illustrates | Illustration | illustrator | Image | images | Imaginary | Imagination | imaginations | Imaginative | Imagine | imagined | imagines | imaging | imagining | Imitate | imitates | imitating | Imitation | imitators | Immaculate | Immature | Immediate | immediately | Immense | immensely | immersed | immersing | Immersion | Immigrant | immigrants | Immigrate | Immigration | Imminent | immortalized | Immovable | Immune | Immunity | immunized | Impact | impacts | Impale | Impart | imparted | Impartial | imparts | Impassable | Impatient | impatiently | Impeccable | Impede | impending | impenetrable | Imperative | Imperfect | imperfectly | Imperial | Impious | implanted | implants | Implausible | Implement | Implementation | implemented | Implication | implications | implicitly | implies | Imply | implying | Import | Importance | Important | importantly | Importation | imported | importing | imports | Impose | imposed | Impossible | Imposter | Impostor | Impotence | impounded | Impractical | Imprecation | Impress | impressed | Impression | impressions | Impressive | Imprint | imprinted | Imprisonment | Improbable | Improper | improv | Improve | improved | Improvement | improvements | improvers | improves | improving | Impulse | Impulsive | Imputation | Inability | Inaccurate | Inadequate | inadvertently | Inanimate | Inappropriate | Inarticulate | inasmuch | Inaugural | Inauguration | Inbound | inbox | Inca | Incapable | incapacitated | Incarceration | Incendiary | Inception | Inces | Inch | inches | Incidence | incidents | incinerated | Incisive | Incite | Inclement | Incline | inclined | Include | included | includes | including | Inclusive | inclusivity | Income | incomes | Incomparable | Incompatible | Incomplete | Incomprehensible | Incontinence | Inconvenience | Incorporate | incorporated | incorporating | Incorporation | Incorrect | Increase | increased | increases | increasing | increasingly | Incredible | incredibly | Incredulous | incremental | incrementally | increments | incubating | inculcated | Incurable | incurred | Indecipherable | Indecisive | Indeed | Indefinite | Independence | Independent | independently | Indeterminate | Index | India | Indian | Indiana | Indians | indicat | indicate | indicated | indicates | Indication | indications | Indicative | Indicator | Indifference | indifferent | Indigenous | Indigo | Indirect | Indistinguishable | Individual | individually | individuals | Indoctrinate | Indonesia | Indonesian | indoor | indoors | indubitably | Induce | inducing | Inductive | Indulgent | Industrial | Industrialist | Industrialization | industrialized | industries | Industry | Inefficiency | Inefficient | inequalities | Inequality | Inertia | inertial | Inescapable | Inestimable | Inevitable | inevitably | Inexhaustible | Inexpensive | Inexpressible | Infallible | Infamous | infancy | Infant | infants | Infeasible | Infection | infections | Infectious | Inferior | Inferiority | Infernal | inferno | Infertile | infidels | Infiltrate | infiltrated | infiltrates | infiltrating | Infiltration | Infinite | infinitely | Infiniti | Infinitive | Infinity | Infirm | inflamed | inflaming | inflammation | Inflammatory | inflatable | Inflate | inflated | inflates | Inflation | Inflexible | inflicting | Inflow | Influence | influenced | influences | Influential | Influenza | Influx | info | Inform | Informal | informally | Information | Informative | informed | informs | infotainment | Infrared | Infrastructure | Infuse | infused | ingenious | ingrained | Ingredient | ingredients | inhabitants | inhabited | inhabits | Inhale | Inherent | Inherit | inheritance | inherited | inheriting | Inhibit | Inhuman | Initial | Initially | initials | initiating | Initiative | initiatives | Inject | injected | Injection | injections | injects | injunctions | injured | injuries | Injury | Injustice | injustices | inks | Inkstand | Inland | Inlay | Inlet | inlets | inmates | Inn | Innate | Inner | Innocent | innocently | Innovation | innovations | innovative | innovators | innuendos | Inoculation | inoculations | Inoffensive | Input | inputs | inquest | inquired | inquiries | inquiring | Inquiry | Inquisitive | ins | insane | insanely | inscribed | Inscription | inscrutable | Insect | insects | Insecure | inseparable | Insert | inserted | inserts | Inside | insides | Insight | insights | Insignificant | Insist | insisted | Insistence | insisting | insists | Inspect | inspected | Inspection | inspections | Inspector | inspectors | Inspiration | inspirational | Inspire | inspired | inspires | inspiring | Install | installation | installations | installed | installers | installing | Installment | Instance | instances | Instant | Instantaneous | Instantiate | instantly | Instead | instills | Instinct | instinctive | instinctively | instincts | Institute | Institution | institutional | institutions | instructed | Instruction | instructions | instructor | Instrument | Instrumental | Instrumentation | instruments | Insufficient | Insulate | insulated | insulating | Insulation | Insult | insulted | Insurance | Insured | Intact | Intake | intakes | Integral | Integrate | integrated | integrates | integrating | Integration | Integrity | Intel | Intellectual | intellectually | Intelligence | Intelligent | intelligently | Intelligible | Intend | intended | intending | intends | Intense | intensely | intensified | Intensity | Intensive | Intent | Intention | Intentional | intentionally | intentions | Inter | Interact | interacted | interacting | Interaction | interactions | interactive | interacts | Interchangeable | interchangeably | interconnected | Intercontinental | intercooler | Interest | interested | interesting | interestingly | interests | interface | Interference | Intergalactic | Interior | interiors | interlock | Interlude | intermediaries | Intermediate | Intermission | Internal | International | internationally | internet | Internship | internships | Interpol | interposition | Interpret | Interpretation | Interpretative | interpreted | Interpreter | interpreters | interprets | Interrogate | Interrogated | interrogating | Interrogation | interrogations | Interrogative | Interrupt | interrupted | interrupting | Interruption | interrupts | Intersect | intersection | intersects | Interspecies | Interstate | Interstellar | Interval | intervals | Intervention | interventions | Interview | interviewed | Interviewer | interviewing | interviews | interwoven | intestines | Intimate | intimidating | Intonation | Intoxicate | intoxicated | Intra | intricacies | Intricate | intricately | intriguing | Intrinsic | intro | Introduce | introduced | introduces | introducing | introduction | introductions | Introductory | Introspection | introverted | Intrusion | Intuition | intuitions | Intuitive | intuitively | Invade | invaded | Invalidate | invariably | Invasion | invasive | Invent | invented | inventing | Invention | inventions | Inventor | Inventory | invents | inversely | Invest | invested | Investigate | investigating | Investigation | investigational | investigations | Investigative | investigator | investing | Investment | investments | Investor | investors | Invisible | invisibly | Invitation | invitations | Invite | invited | invites | inviting | Invoice | Involuntary | Involve | Involved | Involvement | involves | involving | Invulnerable | Inward | inwards | Iodine | Ion | ionized | iPad | Ipanema | iPhone | iPod | Ipswich | Iran | Iranian | Iraq | Iraqi | Ireland | Irene | Iridescence | Iris | Iron | Ironic | ironical | ironically | Irony | Irrational | irrationally | Irregular | Irrelevant | Irreligious | irrevocably | Irrigation | irrigators | Irritability | Irritate | irritated | Irritation | Irvine | Isaac | Isaiah | Islam | Islamabad | Islamic | Island | islands | Isle | Isles | isolated | isolating | Isolation | Isolationism | Isotope | Issue | issued | issues | issuing | Italian | Italians | italics | Italy | Itch | itchiness | Item | items | Iteration | iterations | Its | Itself | Ivan | Ivy |