کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با guesses

7. supposition
معنی کلمه

8. conjecture
معنی کلمه

10. guesswork
معنی کلمه

11. hypothesis
معنی کلمه

13. speculation
معنی کلمه

14. approximate
معنی کلمه

19. dead reckoning
معنی کلمه

20. suppositions
معنی کلمه

22. assumptions
معنی کلمه

23. presumptions
معنی کلمه

26. charades
معنی کلمه

28. attempts
معنی کلمه

30. opportunities
معنی کلمه

32. guesstimate
معنی کلمه

33. predictions
معنی کلمه

34. estimations
معنی کلمه

35. conjectures
معنی کلمه

36. prognostications
معنی کلمه

37. guestimate
معنی کلمه

38. extrapolations
معنی کلمه

39. theories
معنی کلمه

40. approximations
معنی کلمه

41. estimates
معنی کلمه

42. hypotheses
معنی کلمه

43. calculations
معنی کلمه

44. generalizations
معنی کلمه

45. projections
معنی کلمه

46. theorizing
معنی کلمه

47. speculations
معنی کلمه

49. guessers
معنی کلمه

52. intuition
معنی کلمه

53. unknowns
معنی کلمه

55. prognosticator
معنی کلمه

57. suggestions
معنی کلمه

59. explanations
معنی کلمه

61. crapshoot
معنی کلمه

64. postulate
معنی کلمه

65. prognoses
معنی کلمه

67. wishful thinking
معنی کلمه

68. inferences
معنی کلمه

70. thoughts
معنی کلمه

71. scenarios
معنی کلمه

72. decisions
معنی کلمه

73. opinions
معنی کلمه

76. impressions
معنی کلمه

77. twitters
معنی کلمه

78. probabilities
معنی کلمه

79. variables
معنی کلمه

81. questions
معنی کلمه

83. assertions
معنی کلمه

84. forecasts
معنی کلمه

85. factoids
معنی کلمه

86. imaginings
معنی کلمه

87. observations
معنی کلمه

88. conclusions
معنی کلمه

91. fallacies
معنی کلمه

94. judgments
معنی کلمه

96. divining
معنی کلمه

98. scuttlebutt
معنی کلمه

99. premonitions
معنی کلمه

100. tidbits
معنی کلمه

معنی  guesses به فارسی