کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با groves

10. bouquets
معنی کلمه

11. channels
معنی کلمه

14. offerings
معنی کلمه

16. orange grove
معنی کلمه

17. vineyards
معنی کلمه

18. grapevines
معنی کلمه

20. plantations
معنی کلمه

22. cypress pine
معنی کلمه

23. cypresses
معنی کلمه

24. hackberries
معنی کلمه

26. melaleuca
معنی کلمه

28. jacaranda
معنی کلمه

29. navel orange
معنی کلمه

31. junipers
معنی کلمه

32. ocotillo
معنی کلمه

34. hickories
معنی کلمه

35. citrus fruit
معنی کلمه

36. strawberry
معنی کلمه

37. scrublands
معنی کلمه

38. wax myrtle
معنی کلمه

39. royal poinciana
معنی کلمه

40. bougainvillaea
معنی کلمه

43. creosote bush
معنی کلمه

44. shortleaf pine
معنی کلمه

45. ceanothus
معنی کلمه

46. loblolly
معنی کلمه

48. blueberry bush
معنی کلمه

49. lemon grove
معنی کلمه

50. dewberries
معنی کلمه

51. peach orchard
معنی کلمه

52. greenhouses
معنی کلمه

53. limber pine
معنی کلمه

54. rosebushes
معنی کلمه

55. casuarina
معنی کلمه

58. tangelos
معنی کلمه

60. holm oak
معنی کلمه

62. snowberry
معنی کلمه

63. leafminer
معنی کلمه

64. kumquats
معنی کلمه

66. bayberry
معنی کلمه

67. farmlands
معنی کلمه

68. manzanita
معنی کلمه

69. persimmon tree
معنی کلمه

70. avocados
معنی کلمه

71. greasewood
معنی کلمه

72. sapodilla
معنی کلمه

73. goldenrods
معنی کلمه

74. poinciana
معنی کلمه

75. chaparral
معنی کلمه

78. balsamroot
معنی کلمه

79. salmonberry
معنی کلمه

81. pampas grass
معنی کلمه

82. redwoods
معنی کلمه

84. crown vetch
معنی کلمه

86. podocarpus
معنی کلمه

87. ponderosa
معنی کلمه

90. sago palm
معنی کلمه

95. buffel grass
معنی کلمه

97. plantings
معنی کلمه

98. brome grass
معنی کلمه

99. muskmelons
معنی کلمه

100. bunchgrass
معنی کلمه

معنی  groves به فارسی