معنی فارسی کلمه grinning

پوزخند

کاربرد grinning در جمله