کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با grids

1. power grid
معنی کلمه

3. control grid
معنی کلمه

4. power system
معنی کلمه

5. reference grid
معنی کلمه

11. linkages
معنی کلمه

14. matrices
معنی کلمه

18. template
معنی کلمه

19. templates
معنی کلمه

25. schedules
معنی کلمه

35. mammograms
معنی کلمه

36. utilities
معنی کلمه

37. interconnections
معنی کلمه

39. circuits
معنی کلمه

40. electricity
معنی کلمه

42. electron accelerator
معنی کلمه

43. generators
معنی کلمه

46. transformers
معنی کلمه

47. infrastructure
معنی کلمه

48. polyphase
معنی کلمه

49. topology
معنی کلمه

50. parallelograms
معنی کلمه

51. josephson junction
معنی کلمه

53. catenary
معنی کلمه

55. initialisation
معنی کلمه

56. polyhedra
معنی کلمه

57. voltmeter
معنی کلمه

58. clusters
معنی کلمه

59. islanding
معنی کلمه

61. intermittency
معنی کلمه

62. ellipsoids
معنی کلمه

63. ecologies
معنی کلمه

64. trapezoids
معنی کلمه

65. pipelines
معنی کلمه

66. tetrahedrons
معنی کلمه

67. instantiations
معنی کلمه

69. equations
معنی کلمه

70. installations
معنی کلمه

72. rectangles
معنی کلمه

73. monopoles
معنی کلمه

74. watermills
معنی کلمه

77. alternating current
معنی کلمه

78. topographies
معنی کلمه

79. agglomerating
معنی کلمه

80. databases
معنی کلمه

82. radiuses
معنی کلمه

83. kilovolt
معنی کلمه

85. crosspieces
معنی کلمه

89. pentagons
معنی کلمه

90. geologies
معنی کلمه

92. microchannel
معنی کلمه

93. mullions
معنی کلمه

94. manganite
معنی کلمه

97. fiberoptics
معنی کلمه

98. enthalpy
معنی کلمه

99. wiring diagram
معنی کلمه

100. helixes
معنی کلمه

معنی  grids به فارسی