معنی فارسی کلمه greenest

سبزترین

کاربرد greenest در جمله