معنی فارسی کلمه gray

(yerg) خاكستری‌، كبود، سفید(درمورد موی‌ سرو غیره‌)،، سفید شونده‌، روبه‌ سفیدی‌ رونده‌، (مج.) باستانی‌، كهنه‌،، پیر، نا امید، بد بخت‌، بیرنگ‌.

کاربرد gray در جمله