معنی فارسی کلمه gray

(yerg) خاكستری‌، كبود، سفید(درمورد موی‌ سرو غیره‌)،، سفید شونده‌، روبه‌ سفیدی‌ رونده‌، (مج.) باستانی‌، كهنه‌،، پیر، نا امید، بد بخت‌، بیرنگ‌.

کاربرد gray در جمله

صفات مرتبط با gray

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با gray

4. achromatic
معنی کلمه

7. colorless
معنی کلمه

13. southern
معنی کلمه

14. intermediate
معنی کلمه

15. gray-haired
معنی کلمه

16. gray-headed
معنی کلمه

17. grey-haired
معنی کلمه

18. grey-headed
معنی کلمه

19. white-haired
معنی کلمه

30. grizzled
معنی کلمه

31. shadowed
معنی کلمه

34. portland
معنی کلمه

35. botrytis
معنی کلمه

44. saavedra
معنی کلمه

47. greywater
معنی کلمه

48. light-weight
معنی کلمه

63. metallic
معنی کلمه

64. charcoal gray
معنی کلمه

66. griseous
معنی کلمه

67. gridelin
معنی کلمه

68. wedgwood blue
معنی کلمه

69. achromatic color
معنی کلمه

70. burgundy
معنی کلمه

72. incanescent
معنی کلمه

75. navy blue
معنی کلمه

76. grayish brown
معنی کلمه

77. bluish green
معنی کلمه

78. canescent
معنی کلمه

81. reddish brown
معنی کلمه

82. nile blue
معنی کلمه

83. maltese cat
معنی کلمه

86. lime green
معنی کلمه

89. pale yellow
معنی کلمه

90. greenish blue
معنی کلمه

92. yellow ocher
معنی کلمه

93. speckled
معنی کلمه

95. cobalt blue
معنی کلمه

96. brindled
معنی کلمه

97. greyish brown
معنی کلمه

98. monochromatic
معنی کلمه

99. bepurple
معنی کلمه

معنی  gray به فارسی