کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با gravitational

1. electromagnetic
معنی کلمه

2. relativistic
معنی کلمه

4. cosmological
معنی کلمه

5. centripetal
معنی کلمه

6. gravitational force
معنی کلمه

8. gravitational field
معنی کلمه

9. dynamical
معنی کلمه

11. weak force
معنی کلمه

12. electron
معنی کلمه

13. astrophysical
معنی کلمه

15. galactic
معنی کلمه

16. antigravity
معنی کلمه

17. electroweak
معنی کلمه

18. superfluid
معنی کلمه

20. antiproton
معنی کلمه

22. radiative
معنی کلمه

23. circumstellar
معنی کلمه

24. quasiparticle
معنی کلمه

25. gauge boson
معنی کلمه

27. interstellar
معنی کلمه

28. vibrational
معنی کلمه

30. planetary
معنی کلمه

31. gravitational interaction
معنی کلمه

32. entropic
معنی کلمه

33. subatomic
معنی کلمه

34. diamagnetic
معنی کلمه

35. gravitational constant
معنی کلمه

36. spheroidal
معنی کلمه

37. positron
معنی کلمه

38. hydrodynamic
معنی کلمه

39. geomagnetic
معنی کلمه

40. fundamental interaction
معنی کلمه

41. cosmic background radiation
معنی کلمه

42. hubble law
معنی کلمه

43. antiparticle
معنی کلمه

44. coriolis force
معنی کلمه

45. strong force
معنی کلمه

46. extragalactic
معنی کلمه

47. centripetal force
معنی کلمه

48. centrifugal force
معنی کلمه

50. superdense
معنی کلمه

51. gravitational collapse
معنی کلمه

52. atmospheric
معنی کلمه

54. planetesimal
معنی کلمه

55. isotropic
معنی کلمه

56. color force
معنی کلمه

57. remanent
معنی کلمه

58. frictional
معنی کلمه

61. torsional
معنی کلمه

62. lorentz force
معنی کلمه

64. fundamental particle
معنی کلمه

65. asteroid
معنی کلمه

67. compressional
معنی کلمه

68. dimensionless
معنی کلمه

69. event horizon
معنی کلمه

70. strong interaction
معنی کلمه

71. convective
معنی کلمه

72. inertial
معنی کلمه

73. intermolecular
معنی کلمه

75. ferromagnetic
معنی کلمه

76. larmor precession
معنی کلمه

77. spectroscopic
معنی کلمه

78. interatomic
معنی کلمه

79. einsteinian
معنی کلمه

80. antiparallel
معنی کلمه

82. thermodynamic
معنی کلمه

83. electrostatic
معنی کلمه

84. inhomogeneous
معنی کلمه

85. spherical
معنی کلمه

86. filamentary
معنی کلمه

87. hyperfine
معنی کلمه

88. supersolid
معنی کلمه

89. weak interaction
معنی کلمه

91. lagrangian
معنی کلمه

92. quantum number
معنی کلمه

93. saturnian
معنی کلمه

94. tectonic
معنی کلمه

95. interfacial
معنی کلمه

96. antiferromagnetic
معنی کلمه

97. arcsecond
معنی کلمه

98. gyromagnetic ratio
معنی کلمه

99. electromagnetic interaction
معنی کلمه

100. cometary
معنی کلمه

معنی  gravitational به فارسی