معنی فارسی کلمه gravitated

جذب

کاربرد gravitated در جمله