معنی فارسی کلمه gradual

تدریجی‌، اهسته‌، قدم‌ بقدم‌ پیش‌ رونده‌، شیب‌ تدریجی‌ و، اهسته‌.

کاربرد gradual در جمله

صفات مرتبط با gradual

کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با gradual

2. piecemeal
معنی کلمه

4. gradational
معنی کلمه

7. graduated
معنی کلمه

8. bit-by-bit
معنی کلمه

9. gradatory
معنی کلمه

10. in small stages
معنی کلمه

11. step-by-step
معنی کلمه

15. systematic
معنی کلمه

16. incremental
معنی کلمه

17. sequential
معنی کلمه

18. eventual
معنی کلمه

21. progressively
معنی کلمه

22. evolutionary
معنی کلمه

23. progressive
معنی کلمه

24. graceful
معنی کلمه

25. seamless
معنی کلمه

26. cloudiness
معنی کلمه

27. staggered
معنی کلمه

30. successive
معنی کلمه

34. sequenced
معنی کلمه

35. gradualist
معنی کلمه

36. phase-in
معنی کلمه

37. phase-out
معنی کلمه

41. irreversible
معنی کلمه

43. precipitous
معنی کلمه

44. inexorable
معنی کلمه

45. downward
معنی کلمه

46. inevitable
معنی کلمه

47. noticeable
معنی کلمه

49. continual
معنی کلمه

50. consequent
معنی کلمه

51. continuous
معنی کلمه

52. moderate
معنی کلمه

54. accelerated
معنی کلمه

56. dramatic
معنی کلمه

57. quickening
معنی کلمه

59. methodical
معنی کلمه

60. perceptible
معنی کلمه

62. cyclical
معنی کلمه

65. significant
معنی کلمه

66. precipitious
معنی کلمه

67. deliberate
معنی کلمه

68. larghissimo
معنی کلمه

69. substantial
معنی کلمه

71. cautious
معنی کلمه

72. flattish
معنی کلمه

77. definite
معنی کلمه

78. geosynclinal
معنی کلمه

79. vigorous
معنی کلمه

82. meteoric
معنی کلمه

83. iterative
معنی کلمه

84. transitory
معنی کلمه

85. evolutional
معنی کلمه

88. declivitous
معنی کلمه

89. stabilizing
معنی کلمه

91. human process
معنی کلمه

92. equilibrating
معنی کلمه

93. concomitant
معنی کلمه

94. imperceptible
معنی کلمه

95. contractive
معنی کلمه

96. accommodative
معنی کلمه

97. aggregative
معنی کلمه

98. incipient
معنی کلمه

100. painful
معنی کلمه

معنی  gradual به فارسی