کلمات مرتبط

کلمات مرتبط با grading

3. classification
معنی کلمه

4. measuring
معنی کلمه

6. landscaping
معنی کلمه

7. gradation
معنی کلمه

10. placement
معنی کلمه

11. classifying
معنی کلمه

12. classifications
معنی کلمه

13. equivalency
معنی کلمه

14. tabulation
معنی کلمه

15. calibration
معنی کلمه

17. categorization
معنی کلمه

18. graduation
معنی کلمه

19. categorizing
معنی کلمه

21. levelling
معنی کلمه

23. classify
معنی کلمه

25. designation
معنی کلمه

27. qualification
معنی کلمه

30. qualitative
معنی کلمه

31. rankings
معنی کلمه

32. notation
معنی کلمه

34. corrigendum
معنی کلمه

36. categorisation
معنی کلمه

38. reclassified
معنی کلمه

40. flattening
معنی کلمه

41. correction
معنی کلمه

42. progression
معنی کلمه

43. category
معنی کلمه

47. ordering
معنی کلمه

48. classified
معنی کلمه

49. averaging
معنی کلمه

50. titrating
معنی کلمه

51. hierarchy
معنی کلمه

52. particle
معنی کلمه

53. qualifying
معنی کلمه

55. shunting
معنی کلمه

59. streaming
معنی کلمه

60. evacuation
معنی کلمه

65. personality
معنی کلمه

66. standing
معنی کلمه

67. backfilling
معنی کلمه

68. pretests
معنی کلمه

69. graveling
معنی کلمه

70. ungraded
معنی کلمه

71. summative
معنی کلمه

72. resitting
معنی کلمه

74. invigilation
معنی کلمه

75. grubbing
معنی کلمه

76. petrography
معنی کلمه

77. appraisal
معنی کلمه

78. slabbing
معنی کلمه

79. coursework
معنی کلمه

80. assaying
معنی کلمه

81. drainage
معنی کلمه

82. centerlines
معنی کلمه

83. calcination
معنی کلمه

85. metalling
معنی کلمه

86. geometry
معنی کلمه

87. evaluation
معنی کلمه

89. mineralogy
معنی کلمه

91. sprigging
معنی کلمه

92. curricular
معنی کلمه

94. saprolite
معنی کلمه

95. geotechnical
معنی کلمه

97. platting
معنی کلمه

98. percolation
معنی کلمه

99. fineness
معنی کلمه

100. standardized
معنی کلمه

معنی  grading به فارسی